Lavere formuesskatt på arbeidende kapital

Publisert

Graf som viser formuesskatt

Formuesskatt. Kilde: SSB, statsbudsjettet, Norsk Industri.

STATSBUDSJETTET: I forslag for statsbudsjett for 2021 økes aksjerabatten fra 35 til 45 prosent, noe som reduserer skatten på arbeidende kapital med 1,4 milliarder kroner fra 2020 til 2021. Dette har vært en prioritert sak for Norsk Industri.

Samles ventes en formuesskatt på 14,2 milliarder kroner i 2021, fordelt på 2,7 milliarder kroner til staten og 11,5 milliarder kroner til kommunene.  

Reduksjon i skatten på arbeidende kapital for norske eiere har vært en prioritert sak for Norsk Industri, og et samlet ønske fra norsk næringsliv for å sikre at norske eiere får lavere beskatning på kapital investert i Norge. Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt på den arbeidende kapitalen de har investert i Norge. 

De siste årene har formuesskatten økt, til tross for reduksjon av skattesatsen fra 1,1 til 0,85 prosent og innføring av rabatt for arbeidende kapital. Økningen i formuesskatt skyldes både at norske eiere har skapt betydelige større verdier – og betaler dermed høyere skatt med lavere satser – og at formuesskatten på eiendom har økt.

– Norske eiere har blødd i koronakrisen og har måttet gå inn med mer midler. Når industrien nå skal gå gjennom kommende lavkonjunktur er regjeringens forslag å gi en håndsrekking til aktivt norsk eierskap i en urolig verden, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Formuesskatten for utenlandske eiere på arbeidende kapital har siden 2013 vært null.

Skatteoppgjøret for 2019 er ikke ferdig behandlet, og anslaget på 16,4 milliarder kroner i formuesskatt kan dermed endres ved den endelige ligningen. Tilsvarende gjelder for Finansdepartementets anslag for 2020 på 15,8 milliarder kroner i formuesskatt. Den faktiske størrelsen på skatten i år vil avhenge av verdiutviklingen for bedrifter og eiendom i løpet av året.

Førstemann ut til å redusere skatten

Ved siden av innføring av aksjerabatt, som gjelder både kommunal og statlig skatt, er det statens formuesskatt som har blitt redusert siden 2013. I 2021 vil den første kommunen i Norge i nyere tid redusere den kommunale formuesskatten. Bø kommune i Vesterålen har vedtatt at den kommunale formuesskatten settes ned fra 0,7 til 0,2% i 2021.

Hvis alle norske kommuner hadde gjort tilsvarende vedtak som Bø kommune, ville anslaget for formuesskatt for norske skattebetalere i 2021 vært 6,9 milliarder kroner vs. 14,4 milliarder kroner hvis resten kommunene opprettholder dagens skattesats.