Stabil eksport fra Fastlands-Norge

Publisert

Graf Fastlandseksport vs. øvrig vareeksport

Fastlandseksport vs. øvrig vareeksport. Kilde: SSB.

For hele første kvartal ble eksportinntektene for fastlandsbedriftene omtrent som i fjor, på 120 milliarder kroner (-0,5 prosent for kvartalet vs. fjoråret). Generelt var det noe lavere volum i fastlandseksporten, men svakere krone gav høyere eksportinntekter. Norges Banks importveide kronekurs (I44) viste en svekkelse på 8,8 prosent fra februar til mars.

For industrien går varegruppene for maskiner/produksjonsutstyr tilbake med 6,6 prosent i mars, pga. lavere salg av kraftmaskiner og bil-tilhengere. Raffinerte petroleumsprodukter gikk ned 4,5 prosent. Papir går også ned 7 prosent. Skipsutstyr er omtrent på fjorårsnivået.

Øvrig industri får et kraftig løft, noe økt volum (kjemisk) og svakere kroner. I mars er:

  • Kjemisk frem 16 prosent vs. mars ifjor
  • Metaller +12 prosent
  • Møbler +12 prosent
  • Råvarer (som jernmalm) +20 prosent

Fiskeprodukter økte vel 4 prosent i mars, ifølge SSB. Med en samlet økning i fastlandseksporten på 1,7 prosent, er det en nedgang i verdi på 1-2 prosent i industrieksporten i mars, litt større nedgang for hele første kvartal sammenlignet med første kvartal i 2019.

Geografisk er det bra eksport mot markedene i Storbritannia, USA og Kina, men svakere mot Sverige og kontinentet, noe som avspeiler hvor i corona-utviklingen markedene var i mars måned.

Samlet gikk vareeksporten fra Norge ned med 17 prosent i mars på grunn av stor nedgang i eksporten av petroleum. Eksporten av råolje gikk ned 27 prosent og naturgasseksporten gikk ned 44% prosent. Petroleumseksporten rammes både av koronaviruset og priskrigen på olje mellom Russland og Saudi-Arabia.

Figuren over viser utviklingen i vareeksporten fordelt mellom fastlandseksport og øvrig vareeksport, som hovedsakelig er eksport av råolje og naturgass. Eksporten fra fastlandsbedriftene holder seg stabil på fjorårsnivået på i overkant av 470 milliarder kroner på årsbasis, mens eksporten av petroleum og andre varer har falt til 410 milliarder kroner på årsbasis.