4 Utslippsutvikling

Prosessindustriens målsetting er å redusere utslippene til maksimalt 8 500 tonn SO2 i året innen 2028. Samtidig skal verdiskapingen i prosessindustrien øke.

Videre har prosessindustrien mål om å redusere utslippene ytterligere til maksimalt 6 500 tonn SO2 i året innen 2030. Dette er ambisiøse mål som krever mye innsats fra industrien.

Et økt aktivitetsnivå sammen med økt svovelinnhold i råvarene vil gjøre at utslippene fra prosessindustrien øker. Da er Miljøfondet et viktig instrument for å gjennomføre tiltak som reduserer utslippene.

SINTEF laget i 2017 en rapport for Miljøfondet, “En vurdering av fremtidig tilgang på og svovelinnhold i kull og koks til norsk prosessindustri”. Her gjennomgås kull- og koksmarkedene globalt. Økende miljøkrav gjør at lavsvovelholdige råvarer blir dyrere fremover og kanskje vanskelig tilgjengelig for norsk prosessindustri. Dette er fordi det også stilles krav om lavere utslipp fra kullkraftverk. Det kan også være slik at kull, grunnet klimakrav, ikke produseres i samme skala som tidligere. Dette kan gjøre tilgangen vanskelig. Som følge av utviklingen i kull- og koksmarkedene kan utslippene fra industrien øke og det vil være nødvendig med flere reduksjonstiltak de nærmeste årene. Før koronapandemien våren 2020 var det ventet økt aktivitetsnivå i industrien. Et økt aktivitetsnivå sammen med økt svovelinnhold i råvarene vil gjøre at utslippene fra prosessindustrien øker. Da er Miljøfondet et viktig instrument for å gjennomføre tiltak som reduserer utslippene.

Figur 4.1: Utvikling i SO2-utslipp fra prosessindustrien 1999–2019. Mål for 2010 og 2011–2022 er angitt med rød strek. Blå streker viser veier til lavere utslipp i 2028 og 2030. I 2015 og i 2018 var utslippene høye og like under taket. Det skyldes hendelser hos enkeltbedrifter. I 2009 var utslippene lave som følge av lavere produksjon under finanskrisen. Kilde: Prosessindustriens Miljøfond.

Figur 4.2: Utvikling i SO2-utslipp fra prosessindustrien sammen med utvikling i produksjonsindeks for industri. Det antas at utviklingen i industrien generelt gir et godt bilde på utviklingen i prosessindustrien. Kilde: SO2-utslipp: Prosessindustriens Miljøfond, produksjonsindeks industri: Statistisk sentralbyrå.

Fiven Norge

Øverst: Tradisjonell åpen ovn for produksjon av silisiumkarbid. Nederst: Lukket pilotovn for oppsamling av blant annet SO2. Høyre: Svovelscrubber tilknyttet pilotanlegget hos Fiven. Foto: Fiven.

Ved Fiven Norge i Lillesand produseres det årlig om lag 20 000 tonn silisiumkarbid fordelt på åtte ovnsgrupper. Et av råmaterialene for produksjon av silisiumkarbid er svovelholdig petrolkoks. Miljøfondet har støttet investeringen et pilotanlegg hvor man har lukket en av de åtte ovnsgruppene for så å samle inn avgassen og rense den for svovel. Etter en vellykket utviklings- og testperiode ønsker nå Fiven å investere i en utvidelse av anlegget med mål om å rense svovel fra alle ovnsgruppene i løpet av de neste årene. Før rensing vil det også være mulig å gjenvinne energi fra avgassen.