Rapport anbefaler Regjeringen å gå videre med Karbonfangstprosjektene (CCS)

Publisert

Norsk prosessindustri har i sitt veikart fram mot 2050 synliggjort viktigheten av at Norge får etablert en fungerende verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2. Om vi ikke får etablert en slik kjede vil industrien ikke nå sitt mål om nullutslipp i 2050.

> Veikart for prosessindustrien

Realisering av CCS vil sikre Norge en verdensledende posisjon som leverandør av utslippsfrie industrivarer til fremtidens lavkarbonsamfunn.

I et oversendt brev fra Norsk Industri og en rekke andre organisasjoner til de som satt og forhandlet om ny regjering på Jeløya ble viktigheten av at vi går videre med prosjektene understreket.

Organisasjonene ba i brevet regjeringsforhandlerne så raskt det er mulig bevilge nok midler til å gå videre med den planlagte forprosjekteringen for tre fangstanlegg, transport, og lagring av CO2. "Regjeringen må gå inn for at alle tre fangstprosjektene Klemetsrud, Norcem og Yara skal gå videre i prosessen, slik at Stortinget ved planlagt behandling av investeringsbeslutning har et solid beslutningsgrunnlag for samtlige av de aktuelle prosjektene."

Olje- og energidepartementet skal legge fram en enhetlig handlingsplan for videre arbeid med CO2-fangst for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Klikk på grafen for større versjon.

I den forbindelse har Oslo Economics og Atkins utarbeidet og lagt fram en oppdatert kvalitetssikringsrapport, KS2, for demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2. Rapporten vil, som Olje- og energidepartementet skriver, inngå som en del av grunnlaget for det helhetlige fremlegget om arbeidet med fullskala CO₂-håndtering i Norge.

Rapportens analyse viser en forespeilet økning i prosjektkostnader sammenlignet med tall fra første kvalitetssikring. Rapporten påpeker imidlertid at kostnadshevingen er basert på usikre anslag. Utrederne bruker dette som begrunnelse for at prosjektene bør videreføres. Rapporten understreker at videre modning av prosjektene vil gi et bedre informasjonsgrunnlag og sikrere anslag for kostnad og nytte i de ulike konseptene og anbefaler å videreføre forprosjektering av de tre fangstalternativene.

- Det er gledelige at rapporten understøtter ønsket fra et samlet samfunnsliv om at alle tre prosjektene må videreføres gjennom forprosjektfasen før det trekkes ytterligere konklusjoner, uttaler Stein Lier- Hansen i en kommentar.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder