Nytt posisjonsdokument om mineralindustri og råvarer

Publisert

Råmateriale

Foto: AdobeStock

Norsk Industri har utformet et nytt posisjonsdokument som vil ligge til grunn for vårt næringspolitiske arbeid for mineralindustrien fremover.

Et moderne samfunn er avhengig av kontinuerlig og pålitelig tilgang til mineralske ressurser og råvarer. Verdens behov for mineraler er formidabelt og fortsetter å øke. Samtidig er Norge, og Europa, i svært liten grad i stand til å sikre nødvendig tilgang til strategisk viktige mineraler og råmaterialer, som er nødvendige for å få til en grønn omstilling av økonomien. Norge har betydelige mineralressurser, og kan bidra til å skaffe til veie slike mineraler og metaller.

EU-kommisjonen jobber med ny råvarelovgivning for å øke tilgangen til kritiske råvarer. I Norge har Nærings- og fiskeridepartementet varslet at de vil legge frem en ny mineralstrategi. Norsk Industris nye posisjonsdokument vil kunne brukes for å gi innspill til disse prosessene.

Norsk Industri vil blant annet:

  • Etablere en satsing på kritiske råmaterialer og råvarer som er strategisk viktige ifm. en grønn omstilling av økonomien, sammen med EU.
  • Videreutvikle mineralloven til et redskap som ivaretar og sikrer at samfunnet har tilstrekkelig råvaretilgang.
  • Redusere saksbehandlingstiden for planregulering, utslippstillatelse og driftskonsesjon for mineralprosjekter, og innføre en statlig koordinert konsesjonsbehandling for større prosjekter.
  • Innføre økonomiske virkemidler som gir incentiv til kartlegging - og investering i industriell produksjon av kritiske mineraler.
  • Bidra i utarbeidelsen av felles-europeiske utslippskrav til mineralindustrien og til en utvikling der en større andel av ressursene i overskuddsmasser fra utvinning vil kunne tas i bruk som råvarer.
  • Øke satsingen på forskning og utvikling mht. bærekraftig utvinning og produksjon av mineraler.

> Last ned posisjonsdokumentet

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen