I år avgjøres det om petroleumsnæringen når 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030

Publisert

Mann og dame på en scene

Benedicte Solaas fra Offshore Norge / KonKraft overlever Konkrafts statusrapport for 2024 til energiminister Terje Aasland 20. juni 2024. Foto: Norsk Industri

20. juni overleverte Konkraft årets statusrapport til energiminister Terje Aasland. Denne viser at målet om 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030 fortsatt er innenfor rekkevidde.

Olje- og gassnæringen i Norge skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005 og ned mot null utslipp i 2050. Fra 2022 til 2023 gikk utslippene fra olje- og gassnæringen ned med en halv million tonn, det er mer enn utslippene Trondheim har årlig. Nedgangen kommer blant annet av elektrifisering med kraft fra land til Edvard Grieg og elektrifisering av Snorre og Gullfaks med havvind fra Hywind Tampen. Samtidig opprettholder næringen det høye produksjonsnivået fra 2022 i 2023 og bidrar til å levere energien Europa etterspør.

I år har KonKraft laget en langtidsprognose som viser at dersom næringen når 50 prosent kutt innen 2030, vil utslippene kunne falle videre med over 70 prosent til 2040 og nesten ned mot 95 prosent i 2050. Det betyr at næringens langsiktige klimamål for 2050 om nær nullutslipp trolig kan oppnås.

Dersom kraft fra land ikke tillates som løsning for nye prosjekter på norsk sokkel, vil det kunne måtte gjennomføres tiltak som, på tross av at norsk sokkel er pålagt verdens høyeste karbonkostnadsnivå, er kommersielt ulønnsomme for å nå klimamålene. Prosjekter vil bli kunne bli satt på hold og man må starte på nytt med løsninger som ikke er gjennomførbare innenfor tidsvinduet mot 2030. Resultatet kan bli avvikling av lønnsom olje- og gassproduksjon og redusert eksport av energi til Europa.

– Den pågående kraftdebatten og de politiske signalene skaper usikkerhet i planleggingen av de store resterende elektrifiseringstiltakene på sokkelen som må realiseres for å nå 2030-målet. LO og NHOs Kraftløftet viser at Norge må øke tilgangen på fornybar kraft og bygge ut mer nett i Norge, slik at alle næringene kan kutte i sine utslipp, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

I enigheten om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringen og SV denne uken skal det settes av 35 milliarder kroner til utbygging av havvind. Som en del av enigheten skal CO2-avgiften til petroleumsnæringen økes. Hvor mye og hvor raskt gjenstår å få på plass.

– Olje- og gassnæringen har hele tiden vært tydelige på at bransjen ønsker å være med på å bygge ut mer fornybar kraft gjennom havvind og er positive til å fortsette dialogen med regjeringen i energipartnerskapet for å finne og konkretisere en løsning som kan presenteres i statsbudsjettet til høsten. Dette er særlig viktig for leverandørindustrien som trenger ny aktivitet fra 2026, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer på konkraft.no

Om Konkraft

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og IE&FLT. KonKraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

  • Runar Rugtvedt
  • Bransjesjef - Bransjeforeningen Olje & Gass