Gir innspill til ny Enova-avtale

Publisert

Klima- og miljødepartementet skal inngå ny fireårig styringsavtale med Enova. Norsk Industri har gitt innspill til den nye avtalen.

Styringsavtalen mellom Klima- og miljødepartementet og Enova legger rammer for Enovas forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet. I 2023 disponerte Enova godt over 6 mrd. kroner til klima- og energitiltak. Styringsavtalen setter mål for Enovas aktivitet og stiller krav til rapportering. Innenfor rammene av avtalen har Enova stor frihet til å prioritere mellom områder, utvikle programmer og tildele støtte slik at midlene som er stilt til rådighet, utnyttes mest mulig effektivt.

Klima- og miljødepartementet skal nå inngå en ny fireårig styringsavtale med Enova og har bedt om innspill til avtalen.

I innspillet fra Norsk Industri anbefales det bl.a. at:

  • Enova bør støtte opp om tiltak som også tar i bruk eksisterende teknologi. Investeringer i tilgjengelig teknologi vil raskt kunne gi store klima- og energieffekter. Samtidig må Enova fortsatt bidra til teknologiutvikling, som tar oss frem mot lavutslippssamfunnet i 2050.
  • Den nye styringsavtalen bør inneholde tallfestede styringsmål for reduksjoner i klimagassutslipp og energibruk. Avtalen må ikke skille mellom utslippsreduksjoner i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.
  • Enova bør styrke sin innsats mht. å legge til rette for en sirkulær økonomi.
  • Det bør vurderes å etablere teknologinøytrale og rettighetsbaserte støtteordning for både energisparing og klimagassreduksjoner.
Les Norsk Industris innspill her
Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen