Veikart for treforedlingsindustrien

Publisert

Treforedlingsindustrien var inkludert i veikartet for prosessindustrien med en visjon om økt verdiskaping og nullutslipp av klimagasser i 2050. Dette arbeidet følges nå opp av et eget veikart for økt verdiskaping fra treforedlingsindustrien.

Treforedlingsindustrien kan produsere produkter basert på fornybare råstoffer som vi trenger mer av i en verden med økende befolkning, behov for kutt i klimagassutslipp og effektiv bruk av ressursene. Dette er sentrale begreper i bioøkonomien og lavutslippssamfunnet. Vi forventer å legge fram veikartet i løpet av 2016.

> Last ned Veikart for prosessindustrien