Innkjøpsadferd i petroleumsindustrien

Foto: IKM.

Operatører, kontraktører og leverandører i fellesskap arbeidet frem en guideline for standardisert innkjøpsadferd, denne ble publisert i 2019.

Medlemsbedrifter i Norsk Industri og Norsk olje og gass har vært engasjert i dette viktige arbeidet for økt kostnadseffektivitet og konkurransekraft, og guidelinen stadfester prinsipper og metodikk det skal jobbes etter for å komme tidlig i dialog med operatører for å kunne påvirke konsept, for raskere avklaringer, fjerne ikke-verdiskapende arbeidsprosesser osv.

Standardisering og forbedret konkurranse-evne

Prosjektet "Standardised Supply Chain Behaviour" vil bidra til standardisering og forbedret konkurranse-evne på norsk sokkel for leveranser av kvalifisert teknologi til prosjekter og installasjoner. Oljeselskapene og kontraktørene ønsker å fremstå mer som en kjøpegruppe, som ikke har ulik praksis fra selskap til selskap og store variasjoner fra prosjekt til prosjekt. Sammenlignet med de relevante delene av maritim industri, har olje og gass-industrien et betydelig effektiviserings- og standardiserings-potensial.

Motivasjon

Retningslinjen skal være motiverende for alle parter i en leveranse. Det er et mål å fjerne unødige og byråkratiske prosesser, redusere ineffektiv samhandling og øke bruken av standardprodukter (og at disse behandles som nettopp standardprodukter). Videre at risiko plasseres hos den som kan håndtere den best, "smart design" og at kost-nytte vurderinger benyttes før man eventuelt endrer fra standardløsninger.

Retningslinjen vil ikke være et krav, men den brede forpliktelsen Norsk Industri registrerer i industrien, gjør oss optimistiske. Guidelinen er uavhengig av allianser og samarbeidsformer, målet er konkurransekraft og marginer for alle aktører i forsyningskjeden. Det anslås et totalt verdipotensial på over 1 milliard NOK årlig. Det finnes i dag ingen standard beste praksis for innkjøp i olje og gass-industrien, men industrien vil fremover arbeide aktivt med dette temaet. Det er også laget en egen Samarbeidsarena mellom Norsk Industri og Norsk olje og gass for å følge opp og forbedre.

Jobbe smart

- Norsk Industri støtter en guideline for smartere måter å jobbe på, tidligere og mer involvering av leverandører og kontraktører, og ikke minst bærekraftige marginer for alle. Dette er viktig for å beholde norsk sokkel som attraktiv og konkurransedyktig", sier Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

Nå handler det om å ta den i bruk, og det etableres en baseline (for å kunne måle forbedring) og en benchmark mot maritim industri. Norsk Industri oppfordrer til å bruke guideline aktivt i møte med kunder.

Samarbeidsarena

Oljeselskap og kontraktørene er pådrivere for implementeringen, og flere har implementert guideline i praksis og mange har drevet mye intern opplæring i prosjekt-, anskaffelses- og engineering-miljøene. Norsk Industri oppfordrer kontraktører og leverandører til å engasjere seg aktivt, gjennom å endre holdninger, kultur og praksis i henhold til guideline som jo er mye "sunn fornuft" og helt i tråd med bransjens forbedringsagenda. Samarbeidsarenaen vil jobbe videre med å vurdere behov for en oppdatering, spesielt er det kontraktsområde som peker seg ut som neste.

Presentasjonsmateriellet under er til bruk i egen bedrift og i dialog med operatører:
> Video
> Guideline for innkjøpsadferd
> Presentasjon av guideline
> Guideline for innkjøpsatferd - sjekkliste
> Deltagere og mandat for Samarbeidsarenaen
> Sjekkliste for tiltransportering av kontrakter

  • Runar Rugtvedt
  • Bransjesjef - Norsk Industri Offshore
  • Pressebilder