Norsk ferdigvareindustri øker

Publisert

Styret i Norsk Industri Designindustrien møtte Næringsministeren for å legge frem rapporten om doblet eksport fra design- og ferdigvareindustrien, og behovet for tiltak for å understøtte veksten.

Design- og ferdigvareindustrien har en ambisjon om å doble eksporten innen 2030, og har pekt på tiltak som er viktige for å nå denne ambisjonen. I møtet med statsråden la vi frem mulighetene vist i Menon-rapporten "Internasjonalisering av ferdigvareindustrien" og hvor viktig det er for oss å få en eksportutviklingsordning, sier bransjesjef Egil Sundet. En slik ordning skal bidra til risikoavlastning for eksportbedriftene, sier Sundet, og slike ordninger finnes i våre naboland.

OECD-tall viser at norsk eksport som andel av verdenshandelen er halvert de siste 20 år. Dette sammen med den forventede reduksjonen av olje- og gasseksporten, betyr at andre næringers eksport må dobles innen 2040 om norsk velferdsnivå skal opprettholdes, viser flere rapporter.  

- Det er kun to industribransjer hvor det er eksportvekst i denne perioden, sier bransjesjef Sundet. Det er i design- og ferdigvareindustrien og innen sjømat. Eksporten fra design- og ferdigvareindustrien utgjør 6 % av norsk eksport, og denne industrien har større produksjonsverdi enn sjømatsindustrien.

Utvikling i norsk eksportandel og design- og ferdigvareindustriens.

> Last ned grafene her

- En eksportutviklingsordning er viktig å få på plass da en hovedutfordring for industrien er risikokapital til å utvikle lønnsomme eksportposisjoner og bygge kompetanse om markedene, sier Sundet. Mens garantier og eksportkreditter er bra for salg og eksport av et skip eller store konstruksjoner, treffer ikke disse ferdigvare eksporterende bedrifter. Design- og ferdigvarebedrifter eksporter et stort antall produkter til om lag like mange kunder, kan f.eks. være 1.000 salg/kunder i et nasjonalt eksportmarked hvert år, peker Sundet på, og da er det umulig å inngå slike avtaler. Eksportsalget blir gradvis lønnsomt etter hvert som volumet eller antallet kunder øker, og derfor er det viktig å ha en risikoavlastning ved inngang eller satsing i nye markeder, sier bransjesjefen. Det er der risikoen er størst, og utviklings- og kunnskapsbehovet.

Menon-rapporten "Internasjonalisering av ferdigvareindustrien" dokumenterer at doblet eksport fra design- og ferdigvareindustrien i 2030 vil gi 45.600 flere arbeidsplasser og 1 prosentpoengs økt bruttonasjonalprodukt for Norge.
> Du finner rapporten her.

På møtet med statsråd Torbjørn Røe Isaksen deltok adm. direktør Bjørn Waage, Magnor Glassverk, CEO Ove Rogne, Northern.no, og adm. direktør Lars I. Røiri, Flokk. Disse er hhv styreleder, nestleder og møtende styremedlem i Norsk Industris bransjeforening for Designindustrien, som står i spissen for ferdigvareindustrien.