Maritimt Forum

Maritimt Forum er en stiftelse som representerer hele den maritime næringen i Norge.

Den maritime næringen gir arbeid til mer en 110 000 i Norge og skaper verdier for over 175 mrd. kroner årlig. Dette gjør maritim næring til Norges nest største verdiskaper, etter olje og gass.

Maritimt Forum samler om lag 700 bedrifter og organisasjoner fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i maritim sektor. Sammen representerer Maritimt Forums medlemmer hele verdikjeden – et mangfold som nettopp er den maritime næringen i Norge sitt fremste fortrinn.

Medlemmene er å finne over hele landet. Maritimt Forum har tilstedeværelse i Nord-Norge, Midt-Norge, Nordvestlandet, Bergensområdet, Haugalandet og Sunnhordland, Stavanger-regionen, Sørøstlandet, i tillegg til Maritimt Forum Sentralt som er lokalisert i Oslo. Aktivitetene skal koordineres mellom de Maritime Fora på en slik måte at Maritimt Forum Sentralt primært ivaretar oppgaver knyttet til næringens felles interesser på nasjonalt nivå, samt utredning og utvikling av felles materiell. De regionale Maritime Fora ivaretar interessene knyttet til sitt regionale område og den aktive kontakten med medlemmene der.

Maritimt Forum har som visjon at Norge skal være det mest attraktive stedet i EØS-området å drive, eie og utvikle maritim virksomhet. For å nå dette målet driver vi:

  • Folkeopplysning og informasjonsarbeid for å synliggjøre næringen og dens betydning i det norske samfunnet
  • Politisk påvirkning av de næringspolitiske fellesinteressene
  • Styrking av samarbeidet og dynamikken i klyngen
> Gå til Maritimt Forum