Norsk Industri

Innhold

Lønnsomt

Grafisk bransjeforening - lønnsomt medlemskap

Det skal være lønnsomt og nyttig å være medlem av Grafisk bransjeforening. Gjennom vår tilknytning til Norsk Industri og NHO tilbyr vi mange gode økonomiske rabattavtaler blant annet innenfor frakt, strøm, tjenestepensjon, hotellavtaler, drivstoff og forsikring. Her er det mulig å oppnå store besparelser.

Bedriftene får rask tilgang til arbeidsgiverservice gjennom våre dyktige advokater, og vi gjennomfører tariff og lønnsforhandlinger.
Grafisk bransjeforening er opptatt av å være en sparringpartner og rådgiver for det bedriftsleder er opptatt av.

Q&A: Grafisk bransjeforening

Hvem kan bli medlem av Grafisk bransjeforening?

  • Grafiske bedrifter/ferdiggjøringsbedrifter
  • Skilt og dekor
  • Etikett
  • Emballasje
  • Silketrykkerier
  • Boktrykkerier
  • Kommunikasjonsbedrifter
  • Designbyråer

Hvordan søker jeg om medlemskap?

Det er en enkel prosedyre. Gå inn på http://legacyweb.nho.no/innmelding/ hvor du registrerer din bedrift- og du får beregnet kontingenten- og kan sende søknaden om medlemskap.

Selv om jeg driver alene, kan jeg bli medlem av bransjeforeningen? 

Det er ingen begrensninger i antall ansatte – også enmannsbedrifter er velkommen.

Hva koster medlemskapet?

 • Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet og har den laveste kontingenten. For å bli medlem i Norsk Industri, må man også bli medlem i NHO.
  Les mer og se priser her
 • Kontingenten til Grafisk bransjeforening er på 1,5 promille av netto lønnsgrunnlag foregående år
 • Melder man seg inn i løpet av første halvår, betaler man halv kontingent i innmeldingsåret. Minstekontingenten til Norsk Industri og NHO er kr 4 000,- i året.

Må bedriften ha tariffavtale og fagorganiserte ansatte?

 • Det er ikke krav om at bedriften har tariffavtale eller fagorganiserte ansatte.
 • Har man tariffavtale, betaler man en premie til NHOs Konfliktfond på 0,45 o/oo av samme grunnlag. Melder man seg inn i løpet av siste halvår, er medlemskapet gratis i innmeldingsåret

Må jeg betale ekstra for juridisk assistanse?

 • Juridisk assistanse er "gratis", dekket av medlemskontingenten. Det er en advokat i Norsk Industri som spesielt er dedikert medlemmer av Grafisk bransjeforening.

Kan jeg delta på alle kurs og arrangementer?

 • Alle kurs, konferanser og andre arrangementer i regi av NHO, Norsk Industri og Grafisk bransjeforening er åpne for alle medlemmer. Det beregnes en kursavgift.

Hvor finnes det distriktsforeninger?

 • Grafisk bransjeforening har distriktsforeninger i Nord-Norge, Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Øst (dekker hele Østlandet)

Har distriktsforeningene egne arrangementer?

 • Distriktsforeningene har egne arrangementer med faglig og sosialt innhold.

Kan vi som medlem benytte NHOs regionkontorer?

 • NHOs regionkontorer står til disposisjon for alle medlemmer. De har nyttig lokalkunnskap og kompetanse blant annet innenfor arbeidsgiverservice og myndighetskontakt.

 Grafisk bransjeforening

Det skal være lønnsomt og nyttig å være medlem av Grafisk bransjeforening. Gjennom vår tilknytning til Norsk Industri og NHO tilbyr vi mange gode økonomiske rabattavtaler blant annet innenfor frakt, strøm, tjenestepensjon, hotellavtaler, drivstoff og forsikring. Her er det mulig å oppnå store besparelser.

Bedriftene får rask tilgang til arbeidsgiverservice gjennom våre dyktige advokater, og vi gjennomfører tariff og lønnsforhandlinger. Grafisk bransjeforening er opptatt av å være en sparringpartner og rådgiver for det bedriftsleder er opptatt av.

 Møteplasser og kompetanse

 • Grafisk bransjeforening tilbyr flere bransjemøter, kurs og konferanser gjen­nom året.
 • Distriktsforeningene i bransjeforeningen arrangerer også egne medlemsmøter med faglig og sosialt innhold.
 • Vårt eget landsmøte og de aktivite­ter som distriktsforeningene tilbyr, er de viktig­ste arenaer for faglig påfyll i bransjeforenin­gen.

Grafisk Utdanningsfond (GU)

 • GU er en tariffestet ordning gjennom overens­komstene for aviser, avistrykkerier, grafiske bedrifter og bokbindere.
 • Fondets midler benyttes til kompetansehevende tiltak overfor medlem­mene og ungdom under utdanning, i form av kursrefusjoner, økonomiske tilbud og stipend.
 • Fondet har et sekretariat med en representant fra Norsk Indus­tri og en representant fra Fellesforbundet som blant annet skal forberede saker som fondets styre skal behandle.
 • GU jobber med å tilby mer relevante kurs- og etterutdanning relevant for bransjen.
  Ta kontakt med Kristin Ødegård

Internasjonalt

 • Intergraf er den viktigste faglige internasjo­nale tilknytningen for Grafisk bransjeforening.
 • Intergraf har i de siste årene og spesielt det siste året modernisert sin kommunikasjon til medlemmene. Hovedoppgaven er å fremme og beskytte vår bransje og tilliggende bransjers interesser, samarbeide med europeiske institu­sjoner og sikre konkurransekraften til grafisk sektor gjennom lobbyvirksomhet, informasjon og nettverksbygging.
 • Intergraf er et viktig brohode for bran­sjen inn mot europeiske myndigheter og en drivkraft bak nytenkning og kompetanse i vår industri. Organisasjonen har 23 medlemmer fra 20 land.

Bokbindergruppen

 • Bokbindergruppen ivaretar spesielt bokprodusentenes interesser, og har separate møter et par ganger i året.

Forum for Yngre ledere (FYL)

 • FYL er et faglig og sosialt nettverk opprinnelig for ansatte under 40 år, i grafisk bransje som er bedrifts­leder, mellomleder eller kommende leder i en grafisk bedrift. FYL-medlemmene utgjør et aktivt og sosialt nettverk for erfaringsutveks­ling og faglig påfyll. Gruppen samles to ganger i året til henholdsvis årsmøtet i mars og til høstmøtet en gang i løpet av høsten.
 • Landsmøtene til bransjeforeningen er også en fin arena bransjens yngre lede­re. 
 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.