Avfalls- og gjenvinningspolitikk

Avfalls- og gjenvinningspolitikken utvikles i skjæringspunktet mellom miljøpolitikk og næringspolitikk. En god gjenvinningspolitikk gir næringslivet stabile rammebetingelser for å skape merverdi av avfall som produkt og råstoff.

Stabile rammebetingelser som fremmer materialgjenvinning

Forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for bransjen. Viktige rammebetingelser må ligge fast uavhengig av politisk flertall, samtidig som det må føres en langsiktig politikk som fremmer private investeringer. Materialgjenvinning gir større miljøgevinst, mer verdiskapning og flere arbeidsplasser enn energiutnyttelse og sluttbehandling av avfall. For å øke andelen avfall som materialgjenvinnes må det stilles krav om utsortering av resirkulerbare fraksjoner som matavfall, plast og papir.

Gjenvinningsbransjen er del av et internasjonalt råvaremarked. Norske gjenvinningsbedrifter må ha tilgang til internasjonale markeder, på like linje med andre importører og eksportører av råvarer. Harmoniserte og åpne avfallsmarkeder, på tvers av landegrensene, styrker investeringsgrunnlaget i bransjen. Videre er konkurranse på like vilkår avgjørende for evnen til å investere i lønnsomme, innovative og ressurseffektive avfalls- og gjenvinningsanlegg. For å få til rettferdig konkurranse mellom offentlige og private bedrifter er det avgjørende at skjermet tjenesteproduksjon (monopol) og kommersiell næringsvirksomhet ikke kan være organisert innen samme konsern eller foretak, og heller ikke ha eiendeler i hverandre.

EUs politikk påvirker Norge

Europeisk regelverk legger sterke føringer på norsk avfalls- og gjenvinningspolitikk. Gjenvinning er en viktig del av EUs arbeid for et stadig mer ressurseffektivt Europa. Avfallshierarkiet, det vil si avfallsforebygging, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og sluttbehandling i prioritert rekkefølge, utgjør rammeverket for regelverksutviklingen i EU og Norge. EUs pakke av sirkulær økonomi sentral. Denne bygger på EUs 7. miljøprogram og EUs flaggskip for ressurseffektivitet.

Avfallsdirektivet stiller krav til 70 % ombruk eller materialgjenvinning av byggavfall og 50 % ombruk eller materialgjenvinning av visse fraksjoner husholdningsavfall innen 2020. WEEE-direktivet og ELV-direktivet inneholder minstekrav til materialgjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter og kasserte kjøretøy. I EU-kommisjonens forslag til reviderte avfallsdirektiver forslås nye og reviderte mål for materialgjenvinning av avfall. Noen av forslagene er:

  • 65 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall, og tilsvarende næringsavfall, innen 2030.
  • 75 prosent materialgjenvinning av emballasjeavfall innen 2030.
  • Krav til å iverksette tiltak for avfallsreduksjon, f.eks. mht. byggavfall og matavfall.
Norsk Industri er tilstede i Brussel

Norsk Industri er medlem i FEAD (Federation of of Waste Management and Environmental Services) som organiserer interesseorganisasjoner for gjenvinningsindustien fra 20 EØS-land. Gjennom å ivareta sekretariatsfunksjon for Norsk Returmetallforening deltar Norsk Industri i EuRIC (European Recycling Industry Confederation), som blant annet organiserer returmetall- og returpapirbransjen i EU. Totalt er Norsk Industri medlem i et 20-talls europeiske bransjeforeninger.