Ny rapport om eksponering for støv og mikroorganismer i avfallsanlegg

Publisert

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har publisert en ny studie om biologisk eksponering blant arbeidere som jobber i norske avfallsanlegg.

Den nye studien, som er støttet av bl.a. Norsk Industri, inkluderte 71 arbeidere og 25 kontoransatte fra seks ulike avfallsanlegg. Økt forståelse av biologisk eksponering, potensielle mekanismer og helseeffekter kan bidra til å peke på områder som trenger tiltak for å eliminere eller redusere eksponering på arbeidsplassen (primær forebygging), samt tidlig diagnostisering og rehabilitering av arbeidsrelaterte helseplager (sekundær og tertiær forebygging).

Det ble målt store forskjeller i gjennomsnittlig eksponering mellom anleggene i studien. Dette kan delvis forklares med teknikken som brukes til å sortere avfall, men også med kvaliteten på avfallet som ble prosessert. De høyeste luftnivåene av mikroorganismer ble målt i de anleggene som prosesserte husholdningsavfall som inneholdt dels store volumer av organisk materiale, som stammer hovedsakelig fra matrester.

Studiens hovedfunn var:

  • Nivåene av totalstøv, torakalt støv, endotoksin og inhalerbare mikroorganismer varierte mye mellom ansatte innen samme anlegg, mellom anleggene, men også mellom sesongene (sommer versus høst). Derfor bør risikovurdering av arbeidsoperasjoner baseres på gjentatte målinger fra det gjeldende anlegget i ulike sesonger.
  • Totalstøvnivåene var generelt lavere enn den norske grenseverdien for organisk støv på 5 mg/m3 , men støvet inneholdt til dels høye nivåer av mikroorganismer. Enkelte arbeidsoperasjoner, som rengjøring med trykkluft, genererte imidlertid til dels høye støvnivåer (opp mot 28 mg/m3 ).
  • Eksponeringsnivåene for mikroorganismer var til dels på nivåer som har blitt rapportert i tidligere studier i sammenheng med uønskete helseutfall. Også i denne studien rapporterte eksponerte ansatte hyppigere forekomst av luftveissymptomer sammenliknet med kontrollgruppen, og forekomsten av nysing, tett nese og rennende nese var signifikant høyere. Forekomsten av tett nese samsvarte med eksponering for høye nivåer av soppfragmenter i arbeidslufta.
  • Støvet fra rundt 30 % av alle personlige luftprøver aktiverte en immunrespons i forsøksceller. Eksponerte ansatte hadde signifikant høyere nivåer av enkelte inflammasjonsmarkører i blodet sammenliknet med ansatte i kontrollgruppen.

Les rapporten her: Eksponering og helseeffekter av bioaerosoler i "grønne yrker". Eksponering for støv og mikroorganismer i norske avfallsannlegg - STAMI

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen