Nye alminnelige kontraktbetingelser for levering med montering NLM 19

Publisert

NLM 10 er revidert og fått betegnelsen NLM 19. Det er ved denne revisjonen gjort ganske omfattende endringer.

Revisjonen er en konsekvens av de endringene som ble gjort ved endringene i de alminnelige leveringsbetingelsene NL 17. 

Advokatfirmaet Haavind AS har  representert Norsk Industri i revisjonsarbeidet. Arbeidet foregår i en arbeidsgruppe med representasjon fra alle de nordiske landene. Det er en viktig del av gruppas arbeid å følge kontraktspraksis i industrien og de særlige kontraktsbehovene som her foreligger.

Denne løpende overvåkingen av rettsutvikling og behov medfører jevnlige revisjoner av både NL- og NLM betingelsene. Selv om det i dette tilfellet er gjort ganske omfattende tillegg og endringer, er den overordnede risikofordelingen i betingelsene ikke forskjøvet.

Rettigheter til programvare

Den sentrale endringen i betingelsene er at man har inntatt bestemmelser om rettigheter til programvare, som tidligere var inntatt i tilleggsbetingelser. I forlengelsen av dette har man også inntatt tydeligere regler om konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Bakgrunnen for dette er at programvare etter hvert er integrert i svært mange av de leveransene som reguleres av betingelsene og at det derfor er viktig å regulere rettigheter og plikter rundt dette.

Det har vært en sentral retningslinje i arbeidet at man skal søke å harmonisere betingelsene med de tilsvarende europeiske betingelsene, Orgalime SI 14. Bl.a. av denne grunn er det nå inntatt en generell ansvarsbegrensning knyttet til indirekte tap, slik det også er gjort i NL 17.

Tvistebestemmelsen

Det er gjort en viktig endring i tvistebestemmelsen ved at den tidligere bestemmelsen om at tvister skal løses gjennom voldgift nå er mer tilpasset den brede bruken av betingelsene ved at mindre tvister nå skal løses gjennom de alminnelige domstoler. Det er satt en grense ved 50 000 euro, slik at alle tvister over dette beløpet fremdeles skal løses ved voldgift. Ettersom kostnadene ved voldgiftsbehandling ofte blir forholdsvis høye, har dette i praksis vært en hindring for en rettslig forfølgelse av mindre krav. 

Det er også, som tidligere, utarbeidet et eget kontraktsformular, som bl.a. identifiserer de særlige områdene der det ofte vil være nødvendig å gjøre særlig avtale i en kontrakt som omfatter monteringsarbeider.

NLM 19 er gratis for Norsk Industris medlemmer og koster kr. 500,- for ikke-medlemmer.