NLM 19

Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NLM 19 norsk
- NLM 19 engelsk

> NLM 19 kontraktsformular word norsk (gratis)
> NLM 19 kontraktsformular word engelsk (gratis)

- NLM 10 (norsk)
- NLM 10 (engelsk)

* Feil i NL 17E og NLM 19E

De engelske versjonene av NL 17 og NLM 19 er korrigert per 12.03.21. Ved en inkurie samsvarte ikke tidligere versjoner av de engelske versjonene med de norske versjonen i Clause 36 (NL 17E)/ Clause 66 (NLM 19E).

Før rettelsen het det i de engelske versjonene at "the Seller/Contractor shall have no liability for defects in any part of the Products/Works for more than two years from the end of the liability period referred to in Clause 26/Clause56", mens det skulle være "one year" som i de norske versjonene.

Dersom man har vedtatt bruk av NL 17E eller NLM 19E før datoen for publisering av denne rettelsen, vil partene likevel måtte forholde seg til den ordlyden som var gjeldende i den engelske versjonen opp til rettelsen ble foretatt.

Om revideringen av NLM 10 til NLM 19

Revisjonen er en konsekvens av de endringene som ble gjort ved endringene i de alminnelige leveringsbetingelsene NL 17. Det er ved denne revisjonen gjort ganske omfattende endringer ved at det blant annet er tatt inn bestemmelser om rettigheter knyttet til programvare og gjort en tydeligere angivelse av konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Det er også gjort flere øvrige endringer, både innholdsmessig og språklig.

Revisjonsarbeidet foregår i en arbeidsgruppe med representasjon fra alle de nordiske landene, hvor Norsk Industri har vært representert ved advokat Olav Bergsaker i Advokatfirmaet Haavind AS. Det er en viktig del av gruppas arbeid å følge kontraktspraksis i industrien og de særlige kontraktsbehovene som her foreligger. Senne løpende overvåkingen av rettsutvikling og behov medfører jevnlige revisjoner av både NL- og NLM betingelsene. Selv om det i dette tilfellet er gjort ganske omfattende tillegg og endringer, er den overordnede risikofordelingen i betingelsene ikke forskjøvet.

Den sentrale endringen i betingelsene er at man har inntatt bestemmelser om rettigheter til programvare, som tidligere var inntatt i tilleggsbetingelser. I forlengelsen av dette har man også inntatt tydeligere regler om konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Bakgrunnen for dette er at programvare etter hvert er integrert i svært mange av de leveransene som reguleres av betingelsene og at det derfor er viktig å regulere rettigheter og plikter rundt dette.

Det har vært en sentral retningslinje i arbeidet at man skal søke å harmonisere betingelsene med de tilsvarende europeiske betingelsene, Orgalime SI 14. Bl.a. av denne grunn er det nå inntatt en generell ansvarsbegrensning knyttet til indirekte tap, slik det også er gjort i NL 17.

Viktig endring i tvistebestemmelsen er også gjort, ved at den tidligere bestemmelsen om at tvister skal løses gjennom voldgift nå er mer tilpasset den brede bruken av betingelsene ved at mindre tvister nå skal løses gjennom de alminnelige domstoler. Det er satt en grense ved 50 000 euro, slik at alle tvister over dette beløpet fremdeles skal løses ved voldgift. Ettersom kostnadene ved voldgiftsbehandling ofte blir forholdsvis høye, har dette i praksis vært en hindring for en rettslig forfølgelse av mindre krav.