Norsk Industri

Innhold

NLM 19

Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

BESTILLING

Gratis for medlemmer, ellers kr. 500,-

Medlemmer av Norsk Industri kan laste ned kontraktene gratis, det krever samme type innlogging som på Arbinn
> Logg inn og last ned

For ikke-medlemmer koster kontraktene kr. 500,- per stk. (eks. mva) og fås ved henvendelse til Berit Anthonsen

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NLM 19 norsk
- NLM 19 engelsk

> NLM 19 kontraktsformular word norsk (gratis)
> NLM 19 kontraktsformular word engelsk (gratis)

- NLM 10 (norsk)
- NLM 10 (engelsk)

Om revideringen av NLM 10 til NLM 19

Revisjonen er en konsekvens av de endringene som ble gjort ved endringene i de alminnelige leveringsbetingelsene NL 17. Det er ved denne revisjonen gjort ganske omfattende endringer ved at det blant annet er tatt inn bestemmelser om rettigheter knyttet til programvare og gjort en tydeligere angivelse av konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Det er også gjort flere øvrige endringer, både innholdsmessig og språklig.

Revisjonsarbeidet foregår i en arbeidsgruppe med representasjon fra alle de nordiske landene, hvor Norsk Industri har vært representert ved advokat Olav Bergsaker i Advokatfirmaet Haavind AS. Det er en viktig del av gruppas arbeid å følge kontraktspraksis i industrien og de særlige kontraktsbehovene som her foreligger. Senne løpende overvåkingen av rettsutvikling og behov medfører jevnlige revisjoner av både NL- og NLM betingelsene. Selv om det i dette tilfellet er gjort ganske omfattende tillegg og endringer, er den overordnede risikofordelingen i betingelsene ikke forskjøvet.

Den sentrale endringen i betingelsene er at man har inntatt bestemmelser om rettigheter til programvare, som tidligere var inntatt i tilleggsbetingelser. I forlengelsen av dette har man også inntatt tydeligere regler om konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Bakgrunnen for dette er at programvare etter hvert er integrert i svært mange av de leveransene som reguleres av betingelsene og at det derfor er viktig å regulere rettigheter og plikter rundt dette.

Det har vært en sentral retningslinje i arbeidet at man skal søke å harmonisere betingelsene med de tilsvarende europeiske betingelsene, Orgalime SI 14. Bl.a. av denne grunn er det nå inntatt en generell ansvarsbegrensning knyttet til indirekte tap, slik det også er gjort i NL 17.

Viktig endring i tvistebestemmelsen er også gjort, ved at den tidligere bestemmelsen om at tvister skal løses gjennom voldgift nå er mer tilpasset den brede bruken av betingelsene ved at mindre tvister nå skal løses gjennom de alminnelige domstoler. Det er satt en grense ved 50 000 euro, slik at alle tvister over dette beløpet fremdeles skal løses ved voldgift. Ettersom kostnadene ved voldgiftsbehandling ofte blir forholdsvis høye, har dette i praksis vært en hindring for en rettslig forfølgelse av mindre krav.