Mekling på NITO-overenskomsten - disse kan bli tatt ut i streik

Publisert

Personer rundt forhandlingsbordet

Oppstart av mekling på NITO-overenskomsten 30. november 2022. Foto: Bjarne Krogstad / NITO

OPPDATERT 2. DESEMBER KL. 00.15: Det mekles på overtid mellom NHO og NITO på NITO-overenskomsten.

Disse bedriftene er berørt

NITO leverte 25. november plassfratredelse som omfatter totalt 123 NITO-medlemmer i 8 bedrifter bunder av NITO-overenskomsten. Noen av disse bedriftene er medlem i Norsk Industri.

1. desember mottok NHO plassfratredelse for ytterligere to bedrifter.

> Se alle berørte bedrifter her (nho.no) 

Om kravene

NITO har fremmet flere krav som vi anser er av så prinsipiell viktig karakter for lønnsdannelsen i Norge at det ikke har vært aktuelt for NHO å imøtekomme dem. I lenken under gis en kort forklaring av kravene som NITO har fremsatt.

> Les mer om kravene (nho.no)

Partene er samlet hos riksmekler Mats W. Ruland, som leder meklingen.

Meklingsfrist er torsdag 1. desember kl. 24.00, med mindre partene blir enige om å mekle på overtid. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. En eventuell streik kan starte fra arbeidstidens begynnelse 2. desember. Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal medarbeiderne arbeide som vanlig inntil nærmere beskjed blir gitt.

Utvidelse av en eventuell streik

NITO-medlemmer som ikke er omfattet av dagens plassfratredelse kan likevel tas ut i streik på et senere tidspunkt, forutsatt at det leveres ny plassfratredelse med 4 dagers varsel. NHO / Norsk Industri vil holde bedriftene orientert dersom dette skjer.

Hvem kan tas ut i streik?

Det er kun medlemmer av NITO som er omfattet av tariffavtalen som kan tas ut i streik. Bedriftens øverste ledelse, og medlemmer av NITO som er bedriftens representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår, er ikke omfattet av overenskomsten. Disse kan ikke streike.

Søknad om dispensasjon fra streik

Dersom bedriftens NITO-medlemmer er omfattet av plassfratredelsen, og bedriftens ledelse vurderer at en streik vil medføre fare for liv og helse, eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det søkes om dispensasjon. Det er imidlertid svært strenge krav for å innvilge en slik søknad. Søknader sendes dispensasjon@nho.no.

> Les mer om dispensasjon fra streik (arbinn.no)
Legg spesielt merke til hvilken informasjon en søknad om dispensasjon må inneholde.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.