Norsk Industri

Innhold

Juridisk bistand i arbeidsrettssaker

Norsk Industri og NHO gir advokatbistand i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene.

Gratis bistand

Norsk Industri og NHOs Regionkontorer advokater som gir råd og veiledning til medlemsbedriftene i arbeidsrettslige saker. Veiledningen gis pr telefon, e-post eller ved å delta på møter, bl.a. forhandlingsmøter etter permittering, oppsigelse eller avskjed. 

Prosesshjelp

Flere detaljer om beregning av salær

Egenandel rettssaker

NHO stiller prosessfullmektig til disposisjon for medlemsbedriftene i rettstvister vedrørende stillingsvern og andre forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (ikke yrkesskadesaker).

Bedriftene belastes med en egenandel knyttet til tilsvar/anke og hovedforhandling kr. 22 000,- (gjelder fra 01.01.17). Dette dekker tilsvar og arbeidet frem til hovedforhandling. Samme egenandel gjelder for anke fra bedriftens side.

For hovedforhandling tilkommer egenandel på kr. 29 000,-. Samme gjelder for ankeforhandling i lagmannsrett og Høyesterett.

For rettsmøter tilkommer ytterligere egenandel på kr. 16 000,-

> Last ned oppdragsbekreftelse

NHO Fellesskapet innehar også spisskompetanse innenfor fagfeltet arbeidsrett. Fellesskapet tilbyr dessuten prosesshjelp i saker som bringes inn for domstolene. Mottar bedrifter stevning vil NHO kunne skrive tilsvar og prosedere saken for domstolene.

NHO har flere advokater med solid prosedyreerfaring både innenfor den kollektive og den individuelle arbeidsrett. (Norsk Industri/NHO tar ikke yrkesskadesaker og saker som omhandler pensjonsrettslige forhold.)

Det gjøres oppmerksom på at dersom NHO skal påta seg prosessoppdrag må stevninger leveres/sendes til Norsk Industri eller NHO Arbeidsrett umiddelbart etter at den er mottatt. Dette for at NHOs advokater skal kan kunne behandle sakene på en god og forsvarlig måte.

NHO tar en beskjeden egenandel for å påta seg et prosessoppdrag.