Klima- og energipolitisk utvalg (NIKE)

Klima- og energipolitisk utvalg er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre. Utvalget skal arbeide for en miljøeffektiv klima- og energipolitikk som ivaretar industriens markedsmuligheter og konkurranseevne og det skal følge opp den aktuelle klima- og energipolitiske agenda nasjonalt og internasjonalt.

Utvalget skal søke å forene medlemmenes ulike interesser på en god måte i utformingen av Norsk Industris posisjoner for utforming og gjennomføring av klima- og energipolitikk.

Aktuelle oppgaver for utvalget
 • Helt sentralt i det energi- og klimapolitiske arbeidet står en nødvendig tilpasning til EUs lovgivning. Utvalget skal samarbeide tett med norske myndigheter når det gjelder utforming og implementering av EUs lovgivning.
 • Kvotehandelsdirektivet åpner for kompensasjon for kvotekostnadens virkning på kraftprisen til konkurranseutsatt europeisk industri. Utvalget må gi høyeste prioritet til arbeidet med å etablere norske tiltak mot karbonlekkasje.
 • Utvalget skal arbeide for en satsing på fornybar energi som utnytter naturgitte og teknologiske fortrinn i Norge. Finansiering av ny produksjon og nødvendig infrastruktur må skje på en slik måte at det ikke øker faren for industrinedbygging og karbonlekkasje.
 • Følge opp utviklingen i FNs klimakonvensjon.
 • Følge opp industriens samarbeidsavtaler med myndighetene, herunder Enova-, klima- og svovelavtalene.
 • Stimulere utviklingen av en teknologidrevet nasjonal klimapolitikk.
 • Arbeide for etablering av et nasjonalt karbonfond.
 • Arbeide for en effektiv energipolitikk som ivaretar industriens konkurranseevne i et velfungerende kraftmarked.
 • Følge opp industriens og myndighetenes økte satsning på industriell bruk av gass.
 • Følge opp utviklingen i det nordiske energimarkedet gjennom forbedret samarbeid mellom de systemansvarlige for hovednettene i Norden.
 • Følge opp utformingen av det felles norsk-svensk sertifikatmarkedet.
 • Videreutvikle samarbeidet med energi- og miljømyndighetene, fagbevegelsen, miljøbevegelsen og det internasjonale nettverket.
Utvalget består av:
 • Eramet, Kåre Bjarte Bjelland (leder)
 • Aker Carbon capture Norway, Hanne Rolén
 • Aker Clean Hydrogen, Stein Nestvold
 • Alcoa, Ole Løfsnæs
 • Boliden, Marius Slette
 • Borregaard, Johan Slätte
 • Celsa Nordic, Johan Høgberg
 • Elkem, Alexander Strøm Arnesen
 • Equinor, Egil Kai Elde
 • HeidelbergCement, Vetle Houg
 • Ineos Tyssedal, Jorulf Kyrkjeeide
 • Inovyn/Ineos, Liv Cecilie Birkeland
 • Finnfjord, Geir Henning Wintervoll
 • Franzefoss Minerals, Håvard Jacobsen
 • Norsk Hydro, Kristin Karlstad
 • Norske Skog, Carsten Dybevig
 • NCE Eyde, Helene Fladmark
 • Siemens, Nils Klippenberg
 • Yara, Edina Ringdal Wickholm