HMS i maritim bransje

Bransjen Maritim har gjennom de siste årene etablert flere grupper for å diskutere ulike HMS-temaer, gjerne i samarbeid med bransjen Olje og Gass.

Beste Praksis for miljøarbeid i verft

Målsettingen er  ”Å lage en systematisk oversikt for bransjene Maritim og Olje og Gass i Norsk Industri som viser praktiske løsninger for å unngå utslipp til vann og andre miljøbelastninger fra verftsindustrien”. Arbeidsgruppen går gjennom eksisterende og kommende myndighetskrav til blant annet ”utslipp til vann”, og skal lage en sammenstilling av forslagene til hvordan bedriftene praktisk kan etterleve utslippskravene. Gruppen skal også peke på forhold som hindrer bedriftene å oppfylle kravene og hva som vil kreves av tekniske endringer (med kostnadsramme).

Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling som er miljømyndighet for verftene (nybygg, reparasjon og offshoreverft). Klif har vedtatt et nytt kapitel i Forurensingsforskriften for å regulere blant annet skipsverft, med tittelen ”kapitel 29 Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft)”, der utslippskrav til bransjen inngår og kravene trådte i kraft 1. januar 2012.

  • Vakttelefon for HMS
  • Vi gir deg råd og veiledning om HMS, IA og arbeidsmiljø. Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

I kravet til utslipp til sjø brukes blant annet en formulering som ”begrenses mest mulig, og er kun tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippene er uten miljømessig betydning”. Norsk Industri ønsker at resultatet fra arbeidet i Beste praksisgruppen skal inngå som underlag for veiledninger som Klif vil utarbeide til Fylkesmennenes Miljøvernavdelinger og bedriftene.

Det er utslipp til sjø som for tiden er hovedoppgaven i arbeidsgruppen, men man diskuterer også et forslag til mal for risikoanalyse av miljøforholdene ved verft.

Personløft

er et tema som berører mange verft. Arbeidstilsynet endret sin regelforståelse i 2007, og alle som nå må foreta personløft med løfteutstyr som ikke er beregnet for dette må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon. Arbeidsgruppen har laget et forslag til en risikoanalyse og prosedyre – dette er nødvendig underlag til en dispensasjonssøknad .

Norsk Industri vil på bransjens vegne fremme ønsket om flere forskriftsmessige løfteutstyr på markedet, slik at medlemsbedriftene ikke må starte opp typeprøving av sitt eksisterende løfteutstyr (dette gjelder løfteutstyr der det ikke fins typeprøvd personløfteutstyr på markedet).

Forurenset sjøbunn

er også et forhold som flere verft med lange historiske røtter må ha kunnskap om. Norsk Industri deltar i Konsultasjonsgruppen for forurensede sedimenter hos Klif, og har også en gruppe med berørte bedrifter for å diskutere ulike problemstillinger. Klif og Fylkesmannens Miljøvernavdelinger har sendt pålegg om undersøkelse i sjøbunn og grunn til 109 verft, og de går nå gjennom anbefalinger i rapportene om behov for tiltak.

I Miljømyndighetenes strategi for forurenset sjøbunn bygger man på ”forurenser betaler-prinsippet”, dvs at den ansvarlige betaler for tiltak. NHO og Norsk Industri har skrevet en juridisk betenkning knyttet til hjemmel i Forurensingsloven for å pålegge oppryddingstiltak for tidligere lovlig forurensing.

REACH

er det europeiske kjemikalieregelverket, og Norsk Industri har sammen med HMS-rådet i Olje og Gass laget en kort introduksjon til dette. Utfordringene og rollene for disse to bransjene er i hovedsak like, slik at artikkelen også er relevant for medlemsbedriftene i Maritim.

Isolasjonsmateriale av keramiske fiber brukes ved høye temperaturer og har erstattet asbest for en del bruksområder. Norsk Industri har laget en kort artikkel med avklaringer og aktuelt regelverk samt kort forslag til tiltak.

Inkluderende Arbeidsliv (IA)

er et viktig område både for medlemsbedriftene og Norsk Industri. Mange av bedriftene i Maritim har deltatt i våre regionale nettverk, og har gjennom sine aktiviteter oppnådd gode resultater.

Norsk Industri ønsker at medlemsbedriftene rapporterer inn sykefraværstall og personskader. Bedrifter som rapporterer får tilgang på tall og mulighet til å kunne sammenlikne egne tall med bedrifter i samme bransje.