HMS- og sykefraværsstatistikk

Statistikken dokumenterer nivå og utvikling på to HMS-måleparametere. Deler av statistikken er åpen for alle. Bedrifter som rapporterer statistikk kan sammenligne egne resultater med andres.

I statistikken registreres sykefravær og arbeidsrelaterte personskader:

Sykefraværstall

Tall for sykefravær blir samlet inn/registrert hvert kvartal. Det er frivillig å delta i statistikken, men det vil være både i bedriftens og i Norsk Industris interesse at flest mulig bedrifter rapporterer inn tall. De som deltar vil få en påminnelse om innrapportering ved utgangen av hvert kvartal. Rapportering kan gjøres på nett, eller ved å sende inn skjema på epost.

Alle medlemsbedrifter, uansett størrelse er velkommen til å delta.

Arbeidsrelaterte personskader

Personskader som er arbeidsrelatert innebærer rapportering av dødsulykker, skader med fravær, skader uten fravær og rapportering av høyrisiko skader og nesten-ulykker. Høyrisikoskadene deles kun på Norsk Industrinivå – og på bransjenivå – ikke på bedriftnivå. Tallene samles inn én gang i året.

Deling av alvorlige hendelser som kunne gitt eller ga alvorlig personskade er viktig for å unngå at det skjer igjen. For hver høyrisiko hendelse eller skade, ber vi derfor bedriftene sende inn en læringsrapport på en side. Vi har laget en mal for en slik læringsrapport her som kan benyttes. Alternativt kan bedriftene sende oss egen rapport og vi legger den ut, anonymisert.