HMS- og sykefraværsstatistikk

Statistikken dokumenterer nivå og utvikling på to HMS-måleparametere. Deler av statistikken er åpen for alle. Bedrifter som rapporterer statistikk kan sammenligne egne resultater med andres.

I statistikken registreres sykefravær, arbeidsrelaterte personskader og arbeidsrelatert sykefravær:

Sykefraværstall

Tall for sykefravær blir samlet inn/registrert hvert kvartal. Det er frivillig å delta i statistikken, men det vil være både i bedriftens og i Norsk Industris interesse at flest mulig bedrifter rapporterer inn tall. De som deltar vil få en påminnelse om innrapportering ved utgangen av hvert kvartal. Rapportering kan gjøres på nett, eller ved å sende inn skjema på epost.

Alle medlemsbedrifter, uansett størrelse er velkommen til å delta.

Arbeidsrelaterte personskader

Personskader som er arbeidsrelatert innebærer rapportering av dødsulykker, skader med fravær, skader uten fravær og rapportering av høyrisiko skader og nesten-ulykker. Høyrisikoskadene deles kun på Norsk Industri-nivå og på bransjenivå, ikke på bedriftsnivå. Tallene samles inn én gang i året.

Deling av alvorlige hendelser som kunne gitt eller ga alvorlig personskade er viktig for å unngå at det skjer igjen. For hver høyrisiko hendelse eller skade, ber vi derfor bedriftene sende inn en læringsrapport på en side. Vi har laget en mal for en slik læringsrapport her som kan benyttes. Alternativt kan bedriftene sende oss egen rapport og vi legger den ut, anonymisert.

Arbeidsrelatert sykefravær (ARS)

Alle bedrifter er lovpålagt å registrere ARS i et eget avvikssystem/register, på lik linje med personskader som følge av arbeidet. Vi oppfordrer bedriftene til å rapportere på ARS. Rapportering av ARS bør skje i samarbeid med bedriftshelsetjenesten/bedriftslegen. En ARS er helt eller delvis forårsaket av forhold på arbeidsplassen.

Vi skiller mellom sykdom og skade. Skade eller helseeffekt forårsaket av en akutt/kortvarig påvirkning på grunn av uhell eller ulykke (uhellsrelatert) kategoriseres normalt som skade. Eksempler på slike kan være:

 • kuttskader
 • klemskader
 • fallskader
 • kjemikaliesprut
 • akutt gasseksponering
 • brannskader
 • skade fra fallende gjenstand etc.

Arbeidsrelatert sykdom dreier seg ofte om eksponering over noe tid. Eksponeringer kan komme fra for eksempel:

 • ulike kjemikalier
 • vibrasjoner fra verktøy eller maskiner
 • støy
 • ugunstige ergonomiske arbeidsforhold
 • stort arbeidspress og belastning over tid
 • rollekonflikter mm.

Som resultat av stor eksponering over tid kan det oppstå ulike arbeidsrelaterte sykdommer eller plager som nedsatt hørsel, muskel og skjelett plager, eksemer, hudsykdommer, kreft, lungesykdom og kols, utbrenthet mm. Målet er å bli bedre på å forebygge slike sykdommer. Vårt mål er at ingen blir syke av å jobbe i industrien. En viktig start er at vi får oversikt over omfanget av arbeidsrelatert sykdom i industrien.

Mer informasjon:

> ARS-statistikk hos Arbeidstilsynet

> Last ned ARS-veileder

> HMS-nettverksmøte om arbeidsrelatert sykefravær (ARS) - 14. juni 2024

Ønsker din bedrift å bidra til statistikken?

Ta kontakt med Pernille Vogt eller Marit Holtermann Foss (kontaktinfo under).