Nye grenseverdier for kreftfremkallende og forplantningsskadelige stoffer

Publisert

To ansatte ved en fabrikk

Foto: Glencore Nikkelverk

9. april publiserte Arbeidstilsynet nye grenseverdier for kreftfremkallende og forplantningsskadelige stoffer.

De to mest sentrale endringene gjelder benzen, som får betydelig strengere grenseverdier i Norge, og nikkel, som får grenseverdier tilsvarende de sentralt fastsatte grenseverdiene for EU.

Høsten 2023 tok Norsk Industri ut dissens i forbindelse med at Arbeidstilsynet, støttet av LO sentralt, ønsket at norske grenseverdier for nikkel skulle være halvparten av det som blir gjeldende i EU (strengere verdier i Norge). Gjennom godt og aktivt partssamarbeid viste det seg at de lokale tillitsvalgte (Industri Energi) og verneombud ikke ønsket strengere regulering enn EU, og i høringsrunden ble dette tydeliggjort fra LO sin side.

Norsk Industri pekte i sitt høringssvar på at EU sine grenseverdier er svært ambisiøse i global sammenheng, og at de for nikkel ivaretar arbeidstakernes helse.

Ledelse og tillitsvalgte ved Glencore Nikkelverk, som står for seks prosent av verdens nikkelproduksjon, uttrykker at dette er avgjørende for deres fremtidige eksistens.

> Les mer her (arbeidstilsynet.no)

Bilde av Bendik i Norsk Industri