HMS og arbeidsmedisin truet i nord

Publisert

To menn på bedriftsbesøk

Bendik Brinchmann og Henrik Fjeldsbø har fagansvar innen HMS-feltet i henholdsvis Norsk Industri og IE&FLT. Foto: Norsk Industri

HelseNord fjerner det økonomiske grunnlaget for at arbeidsmedisinsk avdeling (AMA) kan jobbe forebyggende. Dette vil kunne få store konsekvenser for mange arbeidsplasser.

Norsk Industri jobber aktivt for at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmedisin er kjernen av HMS-faget, og nedskjæringer av de arbeidsmedisinske senterne i Norge utgjør etter vår vurdering en trussel for dette faget. Denne virkelighetsoppfatningen deles av partene i arbeidslivet.

I januar i år ble Norsk Industri informert om at HelseNord hadde planer om å kutte budsjettet til AMA med 30 prosent.

– Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med AMA. Vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser de varslede kuttene vil kunne få for bedriften og våre ansatte, sier Heidi Gløtta, HMS-direktør ved Finnfjord smelteverk.

Partene står samlet

Både Finnfjord og Elkem er bekymret for kuttene. Norsk Industri skrev på bakgrunn av dette et brev til styret i HelseNord, der vi tydeliggjør viktigheten AMA har for samfunns- og næringslivet i Nord-Norge. Tilsvarende bekymringsbrev ble sendt fra mange andre aktører i nord, herunder de lokale LO-avdelingene.

Norsk Industri har også sendt brev til statssekretærene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), med forespørsel om konsekvensanalyse før det foreslåtte kuttet iverksettes. Den viktige rollen de arbeidsmedisinske fagmiljøene spiller for HMS-arbeidet som gjøres i Norge i dag understrekes også her. På tross av tydelige signaler fra partene i arbeidslivet om de negative konsekvensene nedskjæringer av de arbeidsmedisinske avdelinger vil ha, besluttet styret i HelseNord å foreslå en budsjettreduksjon på 30 prosent for AMA. I praksis vil dette medføre 80 prosent reduksjon av ressursene til forebyggende HMS-arbeid, siden oppfølging av pasienter er lovpålagt.

Partssamarbeidet på HMS er sterkt i Norge. En forutsetning for dette er at man har sterke og partsnøytrale fagmiljøer på HMS-feltet. Med denne bakgrunnen er det tydelig at svekkelsen av de arbeidsmedisinske avdelingene gjennom de seneste sju-åtte årene er en utfordring. HMS-faget handler i all hovedsak om hvordan vi kan jobbe best og tryggest mulig, med hensyn til de ansattes helse, det omkringliggende miljø og med tanke på sikkerhet.  – Det gjelder ikke bare skader og ulykker, men også eksterne trusler. I industrien er arbeidsmiljøutfordringene åpenbare: støy, støv, varme, kjemikalier mm. Man kan ikke produsere metaller og andre industrielle produkter uten prosesser som medfører risiko. Derfor ligger HMS-faget, som senker risikoen industriens hjerte nært.

– Vi har forsøkt å tydeliggjøre de negative virkningene av det varslede budsjettkuttet, men opplever at en dybdegående konsekvensanalyse ikke har blitt vektlagt før beslutningen ble fattet i slutten av mai, men det er enda tid til å droppe dette kuttet, sier Henrik Fjeldsbø og Bendik Brinchmann som har fagansvar innen HMS-feltet i henholdsvis IE&FLT og Norsk Industri.

Bilde av Bendik i Norsk Industri
  • Bendik Christian Brinchmann
  • Fagsjef Arbeidsmedisin
  • Pressebilder