Godt arbeidsmiljø er god butikk

Publisert

Mennesker i arbeid. Foto: Trelleborg

Foto: Trelleborg.

Det jobbes mye og godt i industrien med ivaretakelsen av sikkerheten, det fysiske og det kjemiske arbeidsmiljøet. Vi må nå for alvor også ta fatt på arbeidet med det organisatoriske og det psyko-sosiale arbeidsmiljøet.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes blant annet av høy produktivitet, lavt sykefravær og høy trivsel. Ifølge Pål Molander, direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, bør toppledere derfor sette arbeidsmiljø øverst på agendaen. Se hans innlegg på NHOs Årskonferanse i januar 2018 her.

Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet?

Mange assosierer godt arbeidsmiljø med kake til kaffen, fruktkurv og vinlotteri. Men det er ikke dette arbeidsmiljøarbeidet handler om. Det er i seg selv ikke noe galt med slike hyggelige tiltak, men de har ingen effekt på verken arbeidsmiljø eller sykefraværet i virksomheten. 

Har vi råd til å fortsette med dette, og samtidig IKKE ta tak i det vi faktisk vet at virker?

- Det som virker er å jobbe med organisering av arbeidet. Dette må skje i samarbeid med partene på bedriften, og medarbeidere må i tilstrekkelig grad være involvert, sier fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri. Arbeidsmiljø er en konsekvens av hvordan roller, ressurser, oppgaver og ansvar er fordelt og organisert, og ikke minst av hvordan daglig ledelse utøves.

I figuren under vises arbeidsmiljøfaktorene som forskningen viser har mest effekt på arbeidsmiljø, psykisk og fysisk helse og sykefravær.

  1. Krav vs. kontroll: Det må være samsvar mellom krav som stilles til den enkelte og den mulighet for kontroll og selvstendighet den enkelte har i arbeidet.
  2. Innsats vs. belønning: Viktig med balanse mellom innsats og belønning. Belønning kan f.eks gis i form av anerkjennelse, nok ressurser til å gjøre jobben, utviklingsmuligheter og ros/tilbakemeldinger,
  3. Rollekonflikter må vi unngå. Når vi må velge mellom uforenlige oppgaver over tid, blir det for de fleste en stor belastning som går ut over psykisk og fysisk helse.
  4. Ledelsesfaktorer- eksempelvis bør støttende og bemyndigende ledelse tilstrebes: Det å i tilstrekkelig grad delegere muligheter til å løse oppgaver og gi nødvendige ressurser viser seg å fremme godt arbeidsmiljø, psykisk helse og minsker muskel og skjelettplager hos ansatte.
  5. Forutsigbarhet handler om at det gis nok informasjon- at ansatte behandles likt og rettferdig.
  6. Jobbkultur og arbeidsklima etableres og videreutvkles i samarbeid med partene på bedriften.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!