Industri og roboter Foto: AdobeStock

Bransjeprogram og Industrifagskolen

Bransjeprogram

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

> Les mer om bransjeprogram (utdanning.no)

> Gå til bransjeprogram for industri- og byggenæringen (utdanning.no)

Industrifagskolen

Bransjeprogrammet for industri og bygg sprang ut av frontfaget, og det har kommet på plass en rekke etter- og videreutdanningstilbud på alle nivåer de siste årene. Utviklingen skjer raskt og det er fortsatt et stort behov for kompetansepåfyll for flere ansatte innenfor industri- og byggenæringen. Det er ønskelig at både tidligere og nye grupper tar i bruk ordningene, både gjennom tilpasninger og utvidelser av eksisterende utdanningstilbud, og utvikling av nye.

Industrifagskolen er et av tilbudene som har blitt til gjennom bransjeprogrammet. Gjennom Industrifagskolen kan fagskoler søke om midler til drift av korte modulbaserte utdanningstilbud (inntil 30 stp.) øremerket industri- og byggrelaterte fag.

Søker skal være en fagskole med akkrediterte utdanningstilbud innen relevant fagområde. Fagskoler som allerede har søkt om og fått tildelt ramme i første runde, kan søke om ytterligere studieplasser.

Studieplassene kan brukes til:

  • Videreføring av utdanningstilbud utviklet via Bransjeprogram for industri og bygg
  • Videreføring av utdanningstilbud utviklet gjennom andre bransjeprogram, dersom de er relevant for lokal eller regional industri, byggenæring, eller tilgrensende fagfelt
  • Nye modulbaserte utdanningstilbud som er utviklet i samarbeid med relevant aktør i næringslivet etter modell fra bransjeprogram
  • Moduler/emner fra eksisterende, akkrediterte utdanningstilbud som dekker bedrifters behov for kompetanse

> Se alle studietilbud innen Industrifagskolen (utdanning.no)

Tildelinger for Industrifagskolen

I 2022 ble det lyst ut 498 studieplasser hos Industrifagskolen med treårig ramme. Neste utlysning kommer etter 2024. Under ser du en oversikt over tildelinger 2022-2024.

Søknads-runde 

Fylke

Fagskole 

Heltidsekvivalenter

Moduler

Antall studenter

Tildeling 2022 

Tildeling 2023 

Tildeling 2024 (vil bli prisjustert etter satser for 2024)

Agder

Fagskolen i Agder 

34,6

15

400

0

2768000

1200000

Innlandet

Fagskolen Innlandet 

69,2

22

580

4611844

5536000

1760000

Oslo

Fagskolen Oslo 

15

4

70

1168665

1200000

320000

Rogaland

Fagskolen Rogaland 

86,5

24

720

6739302

6920000

1920000

Trøndelag

Trøndelag høyere yrkesfagskole 

13,3

2

80

1038814

1064000

160000

Vestland

Fagskulen Vestland 

18,3

2

110

1428368

1464000

160000

Viken

Fagskolen i Viken 

80

2

180

6232880

6400000

160000

Oslo

Fagskolen Oslo 

6,25

1

25

486944

500000

80000

Vestland

Fagskulen Vestland 

75

1

300

5843325

6000000

80000

Viken

Fagskolen i Viken 

99,83

3

200

7778436

7986400

240000

     

497,98

76

2665

35328578

39838400

39838400

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!