Norsk Industri og EU: Hva gjør vi hvor?

Mange i Norge berøres av hva som skjer i EU. Men få berøres på så mange områder og agerer på så mange arenaer som norsk industri.

Om det er industripolitikk, markedsadgang, energi, klima, miljø eller handelspolitikk; våre medlemmer påvirkes og må forholde seg til de reglene som fastsettes. I ni av ti tilfeller er dette til vår fordel. Likeverdige vilkår med industrien i EU gir oss likeverdige konkurransebetingelser. Noen ganger er imidlertid forslagene til lover og direktiver i strid med våre interesser. Andre ganger har vi sær-norske hensyn å ta som gjør at europeiske løsninger ikke nødvendigvis passer norske forhold.

Derfor må vi være aktive i Brussel.

Mange fordeler

Norsk Industri huser mange bransjer og de aller fleste av disse har europeiske interesseorganisasjoner som jobber opp mot EUs institusjoner. Totalt har vi medlemskap i 20 slike, samt at vi deltar på enkelte områder i Businesseurope som er NHOs paraply. Dette gir oss mange fordeler. Vi er svært godt informert, vi har mange arenaer å spille på når det gjelder påvirkning og arbeid fra europeiske plattformer gir en styrke som det er vanskelig å oppnå som en aktør utenfor EU.

Mange av våre euro-organisasjoner fokuserer på svært bransjespesifikke spørsmål. Den europeiske støperiorganisasjonen CAEF har vært opptatt av kinesisk dumping av støperiprodukter på det europeiske markedet, mens gjenvinningsbedriftene er for øyeblikket konsentrert om revisjonen av rammedirektivet for avfall gjennom sin organisasjon FEAD.

Bred kontaktflate mot EU

Noen av organisasjonene er imidlertid så store at de har en bred industripolitisk agenda. Dette gjelder særlig CEFIC (kjemi), CEPI (treforedling, Eurometaux (metall) og Orgalime (leverandørindustri). Når disse leverer sine innspill blir det gjerne lyttet til. I tillegg har vi tett kontakt med norske myndigheter hjemme og ute, EFTA og EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Og er det behov går vi rett på beslutningstagerne i EU-systemet.

Gjennom EØS er EU vårt viktigste marked. EU blir derfor også helt avgjørende når det gjelder industriens rammebetingelser. Vi kan informere fortløpende om disse, vi arbeider hele tiden med å påvirke der det er nødvendig, assisterer i enkeltsaker og kan formidle kontakt med euro-organisasjonene.

> Finn din europeiske plattform