Vedtekter for Teknobedriftene

Vedtekter for Teknobedriftene - en bransjeforening i Norsk Industri. Stiftet den 6. juni 2006.

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Teknobedriftene, og har sitt sete i Oslo.
Teknobedriftene er en bransjeforening i Norsk Industri, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Teknobedriftene formål er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og bransjespesifikke behov og virke for at medlemsbedriftene får rammebetingelser og arbeidsvikår som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet og gir grunnlag for varig verdiskaping og gode og sikre arbeidsplasser.

Foreningen skal initiere og tilrettelegge for målrettet faglig samarbeid mellom sine medlemmer og med relevante forsknings- og fagmiljøer, og bidra til synergier med andre bransjer. Teknobedriftene skal ivareta medlemmenes interesser innad i Norsk Industri og NHO.

§ 2 Medlemmer og medlemskapsbetingelser

Medlemmer er teknologibedrifter som driver industriell- og tilgrensende næringsvirksomhet med produkter og tjenester, som maskiner, metallvarer, elektromekaniske produkter, plastprodukter, forsvarsmateriell, bildeler, flydeler, hvitevarer, ovner, ventilasjonsprodukter, chassispåbygg, landbruksredskaper, fritidsbåter, kraner, heiser, trykktanker, maritimt utstyr, utstyr til fiske og oppdrett, produksjonsutstyr, verktøy, mekanisk verkstedsprodukter, overflatebehandling, ingeniørtjenester m.m.

Medlemmene er forpliktet til å overholde foreningens og Norsk Industris vedtekter. Medlemmer i Teknobedriftene står fritt til også å være medlemmer i andre bransjeforeninger i Norsk Industri.

§ 3 Kontingent

Bransjeforeningens sekretariat finansieres ved kontingent fra medlemmene til Norsk Industri. Foreningens aktiviteter finansieres gjennom medlemmers og andre aktørers deltakelse i disse. Bransjegrupper, fagfora etc. kan vedta å innføre egen kontingent for sine medlemmer.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er Teknobedriftenes øverste myndighet i alle foreningens anliggender.

Årsmøtet sammenkalles av styret hvert år innen utløpet av juni måned med minst to ukers varsel til hvert medlem. Samtidig med innkallelsen meddeles hvilke saker som foreligger til behandling. Dog skal forslag om vedtektsendringer samt om foreningens oppløsning være sendt medlemmene minst 8 uker før årsmøtet.
Beslutninger som er bindende for medlemmene, kan ikke fattes i saker som ikke har vært oppført på den utsendte dagsorden. Årsmøtet er beslutningsdyktig i alle saker med de fremmøtte representantene.
Årsmøtet ledes av foreningens styreleder, eventuelt dens nestleder ? eller om begge har forfall ? av en valgt dirigent. Over forhandlingene føres protokoll som godkjennes av det påtroppende styret.

På årsmøtet:
A. Godkjennes innkallelsen.
B. Behandle årsberetningen.
C. Behandle foreningens regnskap.
D. Behandle langsiktige strategiplaner.
E. Velge styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. Valgperioden er 2 år. Styremedlemmene kan gjenvelges, men den samlede funksjonstid må ikke overstige 6 år.
F. Velge valgkomité bestående av to medlemmer med inntil to vararepresentanter. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.
G. behandles de saker som for øvrig er oppført på dagsordenen.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede bedriftsrepresentanter. Kun én representant for hver bedrift kan avgi stemme. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Representantene har ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt.

§ 5 Andre møter

Andre møter, også ekstraordinært årsmøte, kan med minst 8 dagers varsel innkalles av styret, enten etter egen beslutning eller etter forlangende av minst fem medlemmer.

For medlemmene bindende beslutninger kan ikke fattes i saker som ikke har vært oppført på den for møtet utsendte dagsorden. For øvrig gjelder samme regler som ved det ordinære årsmøtet.
Ethvert møte ledes av styrets leder eller i hans fravær av et annet medlem av styret. Stedet for møtenes avholdelse bestemmes av styret.

§ 6 Styret

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, som alle velges på årsmøtet.
Leder og nestleder velges særskilt. De fire styremedlemmene velges under ett. For tillitsverv i foreningen gjelder at ingen innen en sammenhengende periode kan velges til samme verv utover totalt seks år. Etter to år gjeninntrer valgbarheten.

Styret avholder møte minst to ganger om året. Det er kun beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, hvorav leder eller nestleder er tilstede.
Over styrets forhandlinger føres protokoll.
Hvis leder eller nestleder trer ut av styret, kan styret utpeke et styremedlem til å fungere som nestleder frem til neste årsmøte.

§ 7 Valgkomité

Når årsmøtet er berammet sammentrer en komité bestående av to medlemmer med inntil to vararepresentanter valgt av årsmøtet for å fremkomme med forslag til styremedlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder, som foredrar komiteens innstilling på årsmøtet.

§ 8 Bransjegrupper og fagfora

Medlemmene eller styret kan opprette eller etablere bransjegrupper, fagfora/utvalg, prosjekter og andre aktiviter for å ivareta spesielle interesser. Disse aktivitetene kan være selvstyrte, med egne vedtekter, som ikke må stride mot Norsk Industis eller Teknobedriftenes vedtekter. Alternativt kan aktivitetene styres helt eller delvis av styret i foreningen.

§ 9. Vedtektsendring og oppløsning

Forslag om endring av foreningens vedtekter eller om foreningens nedleggelse kan fremsettes av styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 20% av de sysselsatte i foreningens medlemsbedrifter. Slikt forslag kan kun behandles på et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) og skal være sendt medlemmene minst åtte uker før årsmøtet. Et medlem har rett til på årsmøte å fremkomme med endrings- og tilleggsforslag vedrørende allerede foreliggende forslag.

Forslag om vedtektsendring eller om oppløsning må for å vedtas få minst 3/4 av de avgitte stemmer.