Norsk Industri

Innhold

PUR-gruppen

PUR er forkortelse for polyuretan. Gruppens medlemmer er produsenter av PUR-skum, leverandører av råvarer og utstyr, samt rådgivere til disse.

PUR-gruppens handlingsplan

1. Nordisk samarbeid

Kontakten som har vært til stede de siste årene mellom PUR-gruppene i Sverige, Danmark og Norge har vært positiv og skal videreføres. Brannkravene til møbler og madrasser blir i denne sammenheng et sentralt punkt. Likeledes å overvåke nasjonale aktiviteter omkring avfallshåndtering.

2. Utarbeidelse av strategi og arbeidsmetoder

Det skal utarbeides en ny strategi som omhandler saker knyttet til HMS, PUR-nettverk, utadvendte aktiviteter – promotering av PUR og utarbeidelse av nettsider/kommunikasjonsplattform. Videre ønskes det gjennomført et høstmøte/temadag med sterkt faglig innhold, det skal være deltakelse på aktuelle messer, herunder mulig fellesreise med de andre skandinaviske PUR-gruppene til UTECH 2015. Rekruttering av nye medlemsbedrifter og kommunikasjon vedr. HMS hører også hjemme her.

Les om UTECH 2015

3. Brann

Arbeidet med riktige brannkrav til møbler og madrasser har høy prioritet i styret. Rammebetingelser for stivt PUR-skum i bygg overvåkes.

4. Avfallshåndterings av PUR

Man skal overvåke gjeldende regelverk for håndtering av byggplassavfall som inneholder stivt PUR-skum.

5. Årsmøte - temakonferanse

I kombinasjon med foreningens årsmøte skal det avholdes en faglig konferanse. Årsmøtet skal ha to sentrale formål utover det organisasjonsmessige: Faglig oppdateringer på viktige områder og vektlegging av sosial og uformell kontakt.

6. Diverse markeds- og informasjonsaktiviteter

Her skal PUR-gruppens nettside reetableres, PUR-gruppen skal benyttes som høringsinstans når PUR er berørt og det ønskes tettere samarbeid med Norsk Industri.

PUR-gruppen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer. 

Gruppen skal skape de nødvendige faglige fora der saker av vesentlig betydning for medlemsbedriftene kan utredes.

> Se våre medlemmer

Les referat fra årsmøte 2018 

Rådgiver for PUR-gruppen:
Thomas Brønnum, tlf.: +45 2329 0885