Om petroleum/landanlegg

Det er syv landanlegg for ilandføring og/eller industriell bearbeiding av olje eller gass i Norge. Dette er de seks anleggene operert av Equinor eller Gassco (Mongstad, Sture, Kårstø, Kollsnes, Tjeldbergodden og Melkøya), samt Shells anlegg på Nyhamna.

Enkelte av virksomhetene omdanner råolje til bl.a. gass, bensin, diesel og fyringsoljer, mens andre omdanner gass til propan, butan, etan, nafta og stabilisert kondensat eller til metanol. Enkelte av anleggene er nøkkelfunksjoner i eksport av gass/olje gjennom rørledninger og skip. Operatørselskapene er dels medlemmer i Norsk Industri og dels i Norsk olje og gass.

Samordnet regelverk

Fra 2004 ble det besluttet etablering av et samordnet/felles regelverk og tilsyn for petroleumsvirksomhet til havs og på land og med Petroleumstilsynet (Ptil) som koordinerende tilsyn. Regelverket er trådt i kraft.

Felles bransjeforum

Både felles rammevilkår og gjensidig oppfatning om behovet for læring utover egne selskaper, utløste den 9. februar 2006 etablering av et felles bransjeforum. Medlemmer er operatørselskapene, dvs. av Equinor, Shell, Esso og Gassco, samt Norsk olje og gass og Norsk Industri. Gassco er operatør for Kollsnes og Kårstø, mens Equinor er Technical Service Provider (TSP) for de samme.

Forumet skal
  1. Utløse erfaringsutveksling anleggene imellom om sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier/ressurser
  2. Behandle, som et rådgivende organ for Norsk Industri og/eller Norsk olje og gass, saker og spørsmål på HMS/security-området og som berører alle/flere landanlegg
  3. Når anleggene er enige om dette, være premissgiver for anleggenes oppfatninger utad, herunder i forhold til myndigheter, i spørsmål nevnt ovenfor.

Utover mandatets innhold vil forumet etablere ad hoc arbeidsgrupper, slik forumet selv bestemmer.

L-8

Forumets bruksnavn er L-8, i alle fall så lenge det er åtte landanlegg. Forumets medlemmer består av inntil to faste representanter fra hvert anlegg, hvorav minst èn skal representere driftsledelsen. Der selskap eier/driver flere enn ett anlegg, velger selskapet selv sin samlede representasjon. Forumet ledes av et medlem som velges av forumet.

Forumet har vanligvis et årlig møte, fortrinnvis på et av de deltakende anlegg.

Utover dette gjennomfører forumet en rekke aktiviteter.

Det er etablert et Arbeidsutvalg (AU) med deltakelse fra hvert selskap som drifter forumet og håndterer alle saker fortløpende. Norsk Industri er forumets sekretariat.

Forumet er etter hvert blitt et synlig kontaktpunkt mellom myndigheter og landanlegg. Ikke minst Ptil har jevnlig kontakt med landanleggene gjennom L–8 hva angår problemstillinger som er felles for anleggene.