Om KIS

KIS er en arbeidsgiverforening og et talerør når kompetansespørsmål reises, både på fagbrev nivå og etterutdanningsnivå. Næringspolitikk på mikro og makro nivå er også en naturlig del av foreningens oppgaver. HMS og kvalitetssikring er områder som medlemmene våre er meget opptatt av. Vi har derfor i fellesskap med våre samarbeidspartnere utarbeidet en sikkerhetsbok for stillasbruker.

Vi er opptatt av å lage møtesteder for bransjens aktører der aktuelle temaer for bransjene blir debattert.

Oppdragene KIS bedriftene utfører er mangeartet og ofte omfattende. Vi liker å poengtere at vi bedriver vern av liv og verdier. Og grunnen til det er at medlemmene har oppdrag som retter seg mot samfunnsmessige viktige utfordringer som har stor betydning for miljøet og for oss alle. Oppdragene er med på å styrke profilen til våre medlemmer og bransjen generelt.

Styret
  • Leder for 1 år: Ingrid Solheim, STS Isonor
  • Nestleder 1 år: Thorbjørn Jensen, Kaefer Energy
  • Styremedlem 2 år: Anved Aarbakke Jr., Solid Energy
  • Styremedlem 1 år: Nils Halvor Berge, Beerenberg
  • Styremedlem 2 år: Rune Erland, Bilfinger Nordics
  • Styremedlem 2 år: Joachim H. Gundersen, Alustar
  • Styremedlem 2 år: Eirik Kvittingen, Sem Sikkerhet
  • Varamedlem 1 år: Magnus Lund, Xervon
  • Varamedlem 1 år: Åmund Sandvik, Haki
  • Varamedlem 1 år: Glenn Valvik, Stillasfag

Vedtekter Bransjeforening for KIS (Korrosjons, isolerings- og stillastentreprenørene)

Vedtatt på stiftelsesmøte 20. april 2023

§ 1 Navn
Bransjeforeningens navn er Bransjeforening for KIS (Korrosjons, isolerings- og stillastentreprenørene).

§ 2 Formål
a)    Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og bransjespesifikke behov, og virke for at medlemsbedriftene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet og gir grunnlag for varig verdiskaping og gode og sikre arbeidsplasser.

b)    Foreningen skal søke innflytelse og drive målrettet virksomhet rettet mot myndigheter, næringslivsorganisasjoner, andre norske og internasjonale organisasjoner og samfunnet generelt.

c)    Foreningen skal informere og gi service rettet mot medlemsbedriftene, samt å virke for gode og varige forhold mellom foreningens medlemmer.

d)    Det skal tilstrebes at det blir tilstrekkelig representasjon fra korrosjons-, isolerings- og stillasfagene i KIS sitt styre

§ 3 Forhold til Norsk Industri
Foreningen inngår som en bransjeforening i Norsk Industri og forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for sistnevnte.

§ 4 Organer
Bransjeforeningens organer er:

1.   Styret

2.   Årsmøtet

3.   Valgkomité

§ 5 Medlemmer
Bransjeforeningen er åpen for medlemskap for bedrifter som driver virksomhet innen Korrosjons-, isolerings- og stillasfagene. Det er et vilkår for medlemskap at bedriften er medlem av Norsk Industri. Medlemskap i andre bransjeforeninger i Norsk Industri er ingen hindring. Bransjeforeningen vil føre et medlemsregister.

§ 6 Styret
Styret velges av Årsmøtet. Styret består av leder, nestleder og tre til fem andre medlemmer med inntil tre varamedlemmer. Hvis det foreligger valgforslag på flere enn én kandidat til et verv, skal, hvis ikke annet forlanges, valget skjer ved håndsopprekning.  Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Leder og nestleder velges ved særskilte valg, og etter de samme retningslinjer som over. Styremedlemmene kan velges under ett. De tre til fem som får flest stemmer blir valgt.

Styremedlemmene kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år.

Etter to år gjeninntrer valgbarheten. Varamedlemmene velges på samme måte som styremedlemmene.  Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene, og dette inkluderer styreleder eller nestleder, er til stede. Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. I tilfelle av stemmelikhet gjør styrelederens, eller i dennes fravær nestlederens stemme utslaget. Det skrives protokoll fra styremøtene som deles med samtlige medlemmer i bransjeforeningen.

§ 7 Årsmøtet (inkl. Ekstraordinært Årsmøte og andre møter)
Årsmøtet er den øverste myndighet i bransjeforeningen. Det innkalles av styret hvert år innen utgangen av april, med minst to ukers skriftlig varsel til hvert medlem. Årsmøtet avholdes hvert år innen utløp av juni måned. Samtidig med innkallelsen meddeles hvilke saker som foreligger til behandling. Forslag til vedtektsendringer og forslag om bransjeforeningens oppløsning skal være sendt medlemmene minst to måneder før årsmøtet.

Hver medlemsbedrift av bransjeforeningen har én stemme på årsmøte. Et vedtak av årsmøtet krever flertall av de stemmen som er gitt. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall møtende.

På årsmøtet

a)    Legger styret frem årsberetning, bransjeforeningens prosjektregnskap med spesifisert status og budsjettforslag som skal godkjennes av årsmøtet

b)    velges styre (se § 6)

c)    velges en valgkomité på tre medlemmer (se § 8)

d)    avgjøres de øvrige saker som er ført opp på dagsordenen

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 8 Valgkomité
Valgkomitéen skal bestå av tre representanter valgt på årsmøtet etter innstilling av styret. Innstillingen skal inneholde minst tre navn. Andre forslag kan også stilles på årsmøtet. Valget skal skje ved håndsopprekning. Som valgkomitéens leder fungerer den bedriftsrepresentant som sist var styreleder, hvis ikke det er noe til hinder for en slik løsning. Valgkomitéens innstilling sendes medlemmene samtidig med innkallelsen til årsmøtet. Det skal tilstrebes at det blir tilstrekkelig representasjon fra alle fagområdene i KIS sitt styre.

§ 9 Beslutninger og møteledelse
Beslutninger som er bindende for medlemmene kan ikke fattes i saker som ikke har vært oppført på den utsendte dagsorden for møtet. Møtene ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av nestleder, eventuelt et annet medlem av styret.

§ 10 Kontingent og regnskap
Størrelsen på bransjeforeningens kontingent, og fordelingen av denne, vedtas av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 11 Vedtektsendringer og oppløsning av bransjeforeningen
Forslag til forandring av bransjeforeningens vedtekter eller til dens oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst en fjerdedel av medlemmene. Det kan kun behandles på et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) og må for å vedtas få minst 2/3 av de fremmøttes stemmer som blir avgitte.