Første styremøte i KIS

Publisert

Foto: Norsk Industri

Onsdag 23 august var det styremøte i den nye bransjeforeningen KIS. Dette var første gangen det nye styret var samlet fysisk etter generalforsamlingen i vår.

Fra 1. august opphørte Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes forening (KIS) som eget foretak i Brønnøysundregisteret og ble innlemmet som en regulær bransjeforening i Norsk Industri.  
 
Styreleder Trine Eidesmo presenterte målene for den nye bransjeforeningen og understreket betydningen av at det etableres god kommunikasjon ut mot medlemmene. Foreningene SEF, KEF og IFF har blitt omgjort til fora (Stillasforum, Korrosjonsforum og Isoleringsforum) underlagt KIS og har som formål å ivareta sine respektive medlemmers fellesinteresser samt å virke for gode forhold og godt samarbeid mellom forumets medlemmer.

Foraene skal representere sine respektive fag i ulike sammenhenger og bl.a. bidra til arbeidet med rekruttering og oppdatering av opplæringsmateriell. Foraene skal også jobbe for felles forståelse og tolkning av regelverk og være aktive bidragsytere i utarbeidelsen av standarder, både nasjonale og europeiske der det er naturlig. For å sikre god balanse mellom de ulike fagene vil alle foraene være representert i KIS sitt styre.  Alle oppsparte midler og eiendeler fra de tidligere foreningene vil bli overført til, og disponert av, de respektive foraene

Hvilke områder skal KIS jobbe med: 

 • Rekruttering 
 • Utdanning
 • Næringspolitikk
 • Standardisering, blant annet innen HMS
 • Markedsøfring og framsnakking av de tre fagene
 • Fremme engasjement blant våre medlemmer, unge og godt voksne 
 • Få på plass standardvilkår og avtalemaler for de tre fagene, til hjelp og bruk for medlemsbedrifter 
 • Påvirke krav/standarder for fagene og oppdatere undervisningsmateriell 
 • Påvirke faglig og politisk slik at bransjen utvikler et positivt omdømme  
 • Løse saker på vegne av medlemmene og fremstå samlende 
 • Bli et respektert talerør på vegne av bransjen som det vil være naturlig å involvere  
 • Bedre rammebetingelsene for bransjene. Legge til rette for kompetanseheving for de ansatte innen alle ISO-fagene  
 • Få norske ungdommer til å velge stillasfagene 

Til stede på styremøtet var Trine Eidesmo (styreleder), Joachim Gundersen, Rune Erland, Torbjørn Jensen, Åmund Sandvik, Nils Halvor Berge, Anved Aarbakke og Eirik Kvittingen og Ingrid Strand Solheim (Via Teams) 


Fra administrasjonen deltok Petter Arnesen, Henriette C. Piene Grønvold, Nora Køber Garvoll, Cathrine Westlie Eidal og Arne Braathen Thyholdt.