Fakta om gjenvinningsindustrien

Gjenvinningsbransjen er en viktig leverandør til industrien av råvarer videreforedlet fra avfall. Bransjen tilbyr næringsliv og kommuner alt av løsninger innen avfallshåndtering, gjenvinning og andre miljøtjenester.

En viktig næring i vekst

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge består av ca. 11 000 sysselsatte og omsetter for om lag 43,5 milliarder kroner (2021). Ca. 65 prosent av omsetningen skjer i privat sektor. Ca. 45 % av sysselsatte i bransjen jobber privat sektor. 55 % av de sysselsatte jobber i kommunale foretak eller i kommuneforvaltningen. Gjenvinningsbransjen bidrar også til at det skapes arbeidsplasser hos underleverandører og annen tjenesteyting. Årsaken til veksten i omsetting og sysselsatte de siste årene er blant annet at avfallsmengdene vokser og at vi stadig utnytter ressursene i avfallet mer effektivt.


I følge Statistisk sentralbyrå ble det generert 11,6 millioner tonn avfall i Norge i 2021. Over 70 prosent av det ordinære avfallet gikk til gjenvinning. Ca. 45 % av avfallet ble materialgjenvunnet, inkl. biologisk behandling. Gjenvinningsbransjen håndterer også farlig avfall. 1 2021 ble det levert inn 1,8 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling.

Last ned nøkkeltallene for gjenvinningsbransjen her

Miljøgevinst ved gjenvinning

Gjenvinningsbransjen er en viktig leverandør til annen prosessindustri av råvarer og brensler foredlet fra avfall. Viktige råvarer som videreforedles fra avfall er metaller (jern, stål, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom og legeringer), papir og papp (emballasje, aviser, mv.), våtorganisk avfall (produksjon av biogass og jordforbedringsmiddel), plast, glass, oljeprodukter, kjemikalier og avfallsbrensler.

Når industrien bruker råstoff basert på avfall gir det en "vinn-vinn" situasjon, både bedriftsøkonomisk og miljømessig. Industrien bruker færre ressurser og mindre energi enn ved bruk av nytt råstoff. Miljøpåvirkningen blir dermed kraftig redusert og det blir mindre press på begrensede råstoffreserver globalt. Flere norske industribedrifter benytter råvarer og brensler foredlet fra avfall i sin produksjon.