Fakta om gjenvinningsindustrien

Gjenvinningsbransjen er en viktig leverandør til industrien av råvarer videreforedlet fra avfall. Bransjen tilbyr næringsliv og kommuner løsninger innen gjenvinning, renovasjon og andre miljøtjenester.

Nøkkeltall for gjenvinningsbransjen 2019

 

En viktig næring i vekst
Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge består av over 10 000 sysselsatte og omsetter for om lag 34 milliarder kroner (2019). Ca. 65 prosent av omsetningen skjer i privat sektor, og godt over halvparten (ca. 55 %) av de sysselsatte personer jobber i den private delen av bransjen. Gjenvinningsbransjen bidrar også til at det skapes arbeidsplasser hos underleverandører og annen tjenesteyting. Årsaken til veksten i omsetting og sysselsatte de siste årene er blant annet at avfallsmengdene vokser og at vi stadig utnytter ressursene i avfallet mer effektivt.
 
I følge Statistisk sentralbyrå går ca. 70 prosent av ordinært avfall til kjent håndtering til gjenvinning. Dette utgjør 8,7 millioner tonn av totalt 12,2 millioner tonn. Gjenvinningsbransjen håndterer også farlig avfall. 1 2019 ble det levert inn 1,6 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling.
Miljøgevinst ved gjenvinning

Gjenvinningsbransjen er en viktig leverandør til annen prosessindustri av råvarer og brensler foredlet fra avfall. Viktige råvarer som videreforedles fra avfall er metaller (jern, stål, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom og legeringer), papir og papp (aviser og emballasje), våtorganisk avfall (produksjon av biogass og jordforbedringsmiddel), plast, glass, oljeprodukter, kjemikalier og avfallsbrensler.

Når industrien bruker råstoff basert på avfall gir det en "vinn-vinn" situasjon, både bedriftsøkonomisk og miljømessig. Industrien bruker færre ressurser og mindre energi enn ved bruk av nytt råstoff. Miljøpåvirkningen blir dermed kraftig redusert og det blir mindre press på begrensede råstoffreserver globalt. Flere norske industribedrifter benytter råvarer og brensler foredlet fra avfall i sin produksjon.