Ny giv i konkurransepolitikken

- Vi trenger en ny giv i konkurransepolitikken som sikrer like konkurransevilkår mellom offentlige og private selskaper. Det skriver Stein Lier-Hansen i en kronikk i Finansavisen.

Kronikken av Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri, sto på trykk  i Finansavisen 26. mai 2018.

Faksimile fra kronikken i Finansavisen.

På et økende antall områder konkurrerer offentlige og private aktører i samme marked. Da er det viktig at konkurranse skjer på like vilkår, slik at de beste løsningene vinner frem.

Slik er det dessverre ikke alltid i dag.

Konkurransevridning til fordel for offentlige virksomheter kan skje gjennom prissetting av tjenester, leie og tilgang på infrastruktur, fordeling av felleskostnader, tilgang og pris på kapital, tildeling av oppdrag, tildeling av eksklusive rettigheter, osv. Produktivitetskommisjonen, Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkingsorgan er tunge instanser som har påpekt at konkurranse må skje på like vilkår.

Dette var bakgrunnen for at regjeringen sommeren 2016 satte ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private virksomheter.

Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at det innføres et generelt prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre skal dette gjøres på markedsmessige vilkår. Norsk Industri er enige i dette. Men, en slik presisering i regelverket må følges opp av et tilsynsorgan.

En viktig problemstilling som er vurdert av ekspertgruppen er at kommunale og interkommunale selskap ikke kan gå konkurs. Dette gir konkurransemessige fordeler, fordi selskapene da kan oppnå bedre lånebetingelser enn hva som ellers ville vært tilfelle. Arbeidsgruppen mener at dette ikke vil være et problem så lenge det såkalte markedsaktørprinsippet etterleves. Dette innebærer at offentlige aktører som driver næringsvirksomhet, må handle på samme måte som en sammenlignbar, rasjonell og kommersiell privat aktør ville ha gjort under lignende omstendigheter.

Et flertall i arbeidsgruppen går inn for å etablere et kontrollregime for å sikre at markedsaktørprinsippet etterleves. Dette er vel og bra, men neppe tilstrekkelig til å sikre like vilkår.

Norsk Industri mener at det er behov for mer strukturelle grep for å sikre like vilkår mellom offentlige og private selskaper. Utover arbeidsgruppens anbefalinger mener vi at følgende tiltak er nødvendige:

  • Regler som sikrer at monopolselskap og kommersiell virksomhet i kommunene ikke kan være organisert innen samme konsern eller foretak, og heller ikke ha eiendeler i hverandre.
  • Gi Konkurransetilsynet tilsynsansvar for konkurranse mellom offentlige og private aktører og kompetanse til å håndheve regelverket for statsstøtte.
  • Lovendringer som åpner for konkurs og gjeldsforhandling i interkommunale selskap.
  • Klarere skiller mellom kommunenes rolle som myndighet, offentlig bestiller og selskapseier.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!