Om tariff- og lønnsoppgjør

Norsk Industri er part i ca 30 arbeideroverenskomster innen ulike bransjer i industrien. Disse er inngått med forskjellige arbeidstakerforbund/arbeiderforeninger. Norsk Industri har det operative ansvaret for revisjon og rådgivning i forhold til disse overenskomstene.

Operatørgruppene/arbeiderne

Overenskomstene for operatørgruppene/arbeiderne inneholder bestemmelser om lønn, overtid, arbeidstid, AFP-ordning (avtalefestet pensjon), mv.

Man skiller mellom to hovedtyper arbeideroverenskomster: de som har lokal forhandlingsrett (minstelønnsavtaler) og de som ikke har lokal forhandlingsrett (normallønnsavtaler). De bedriftene som har lokal forhandlingsrett skal en gang per år forhandle om lønnsregulering basert på situasjonen i bedriften. For bedriftene med overenskomster uten lokal forhandlingsrett, fastsettes lønnssatsene sentralt. Overenskomstene er vanligvis inngått for to år av gangen.

Funksjonærer

Overenskomstene med funksjonærforeningene er rammepreget uten lønnssatser, og bygger på lokal forhandlingsrett. Disse overenskomstene forhandles av NHO i samarbeid med de berørte landsforeninger (eksempelvis Norsk Industri).