Hurtigstatistikk - veiledning

Her er veiledning til hurtigstatistikken for overenskomstene Treforedlingsindustrien, fellesoverenskomst (159). Gjelder tariffrevisjonen 2024.

1. Statistikken skal omfatte alle voksne arbeidere (menn og kvinner) som omfattes av Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

2. Følgende arbeidstakerkategorier skal ikke være med:
- Rengjøringshjelp, ferievikarer, lærlinger og arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne.

3. Arbeidende formenn og baser skal medtas i statistikkgrunnlaget. (Formenn skal ikke være med)

4. Beregningsperioden skal være januar måned i 2024. For bedrifter som benytter 2 ukers lønningsperioder skal de to aktuelle lønningsperioder legges til grunn. Bedrifter som har månedlige lønningsperioder benytter januar som beregningsperiode. Hvis bedriften av tekniske årsaker må legge en lenger periode til grunn, bes dette opplyst.

5. I kolonne A skal De føre opp gjennomsnittslønnen for de forskjellige arbeidstidsordningene i januar 2024. Beregningen av gjennomsnittssatsen skal foretas av Dem. 

Lønnen skal ikke omregnes til 37,5 timer/uke, (bortsett fra dagtidsarbeidere hvor timetallet skal være 37,5 t/u)

6. I gjennomsnittslønnen skal medtas lønn som utbetales for alle timer, med andre ord den lønn som utgjør "vanlig" betaling. Dette omfatter:

Grunnlønn og tillegg som f.eks.:
- Akkordavsavn
- Alders- anvendelses-, erfarings-, kompetanse- og praksistillegg
- Jobbtillegg
- Fagarbeidertillegg
- Kran- og truckførertillegg.

Bonus eller produksjonspremie som utbetales regelmessig hver måned eller hver lønning skal ikke medtas i A, men føres separat i B.

Tillegg som bare utbetales for enkelte timer, skal ikke medtas. Det kan f.eks. være:
- Ulempetillegg av forskjellig art
- Plass- eller stedstillegg
- Tillegg for "listejobber".

Følgende tillegg skal heller ikke medtas i oppgaven:
Skifttillegg, overtidstillegg, godtgjørelse for hellig- og høytidsdager, hjemmevakttillegg, godtgjørelse for beskyttelsesmidler og vareklær, verktøygodtgjørelse, reisegodtgjørelse, gangpenger, feriepenger, sykepenger, lønn under permisjon, møtegodtgjørelse og overgangstillegg.

Videre skal bonus og produksjonspremie som bare utbetales noen ganger i året ikke tas med.

7. I kolonnene C skal De oppgi hvor mange personer som i utgangen av januar 2024 arbeider innenfor de aktuelle arbeidstidsordningene.

8. Når det gjelder bonus eller resultatlønn som utbetales et begrenset antall ganger i året, ber vi om at det som er utbetalt i løpet av de siste 12 måneder regnes om til timelønnssats på 37,5 t/u og oppgis i kolonne D under dagarbeidere.