Trykkeri vant eiendomsrettsak

Publisert

Mann i retten

Foto: AdobeStock

Trykkeribedriften Kudos Eiendom AS har i Agder lagmannsretts enstemmige dom av 25. januar 2023 fått medhold i at kommunen uriktig hadde utskrevet eiendomsskatt etter overgangsreglene som ble gitt da maskinskatten bortfalt.

Stortinget vedtok i 2017 at maskiner og produksjonsutstyr, såkalt arbeidende kapital, ikke lenger skal inngå i grunnlaget for kommunal eiendomsskatt.  Tidligere måtte industribedrifter betale høyere eiendomsskatt enn andre næringer, fordi maskinene ble inkludert i skattegrunnlaget.  I forbindelse med diskusjonen i Stortinget ble den ekstra skatten på industribedriftene kalt "maskinskatten".

For å unngå at enkelte kommuner mistet betydelig inntekter fra et år til et annet, ble det innført syv års nedtrapping av eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr fra 2019.  Noen kommuner forsøkte å utnytte denne overgangsordningen ved å etablere et nytt grunnlag for eiendomsskatten som de ikke hadde tidligere.  Dette er ikke lov og Sivilombudet har bedt om at kommunene slutter å opprette slike skattegrunnlag.  En av bedriftene som har fått en slik ny skatt er Kudos Eiendom AS, hvor det drives trykkeri.  Bedriften måtte gå rettens vei for å unngå utvidelse av eiendomsskatten. Når foreligger som i saken med følgende konklusjon:

Agder lagmannsrett har i enstemmig dom av 25. januar 2023 gitt Kudos Eiendom AS medhold og tilkjent Kudos saksomkostninger. Ankefrist er 25. februar 2023.

Tvistetemaet er hvordan det særskilte eiendomsskattegrunnlaget etter overgangsreglene som ble gitt ved avvikling av «maskinskatten», skal fortolkes. I overgangsreglene til eiendomsskattegrunnlaget §§3 og 4 heter det:

"Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk som frametter vert rekna som næringseigedom kan frå og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018."

Som kjent må eiendomsskatteutskrivningen være innen de rammer loven trekker. Bedriften (støttet av NHO og Norsk Industri) har fremholdt at ordlyden klart angir at det særskilte grunnlaget skal svare til den verdien produksjonsutstyr og -installasjoner faktisk var medtatt med eiendomsskattegrunnlaget for 2018.

Kudos Eiendom ble av Lagmannsretten også tilkjent saksomkostninger, som må betales av kommunen.