Rådgivning ved kjemikalieuhell

Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK) er industriens internasjonale nettverk for bistand ved transportuhell med farlig gods. Ordningen gjelder først og fremst for kjemisk industri.

Et beredskapsnettverk av kompetansebedrifter inngår i den offentlige beredskap for håndtering av landtransportuhell med farlig gods. Målsettingen med RVK er å anvende bedriftenes kompetanse om farlig gods til optimale konsekvensreduserende tiltak ved inntrådte transportuhell.

 

RVK-kontaktliste etter bedrift 

RVK-kontaktliste etter stoffnavn

RVK-kontaktliste etter UN-nr 

Last ned RVK Konseptdokument 2022

 

 

En samarbeidsordning mellom Norsk Industri, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og industrien.

 Forklarende tekst til illustrasjonen over:

  1. 110 kontakter RVK-nettverksbedrift direkte – merket grønn pil.
  2. RVK-nettverksbedrift gir råd til Fagleder brann – merket grønn pil.
  3. Dersom kjemikaliet det søkes opplysninger om ikke er oppført på RVK-lista, eller ved behov for kontakt med RVK-nettverksbedrift i annet land, kontakter 110 Kystverket som sørger for informasjonsinnhenting og overlevering til Innsatsleder brann – merket blå pil.
  4. Andre viktige informasjonskilder som 110 også kan kontakte er Giftinformasjonen og Produsent/Transportør som er involvert i den akutte situasjonen – merket sort pil.

 

Informasjon om rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK)

RVK er et beredskapsnettverk av kompetansebedrifter som inngår i den offentlige beredskap for håndtering av landtransportuhell med farlig gods. Målsettingen med RVK er å anvende bedriftenes kompetanse om farlig gods til optimale konsekvensreduserende tiltak ved inntrådte transportuhell med farlig gods.

RVK fungerer slik:

  • Fra skadested med farlig gods varsles nødsentral med telefonnummer 110(112/113).
  • Nødsentral identifiserer forholdet, herunder om dette er farlig gods, og aktiverer offentlig beredskap (politi, brann, ambulanse, sykehus etc.).
  • Gir foreløpig forklaring på videre håndtering mht. farlig gods.
  • Vurderer og eventuelt aktiverer nettverksbedrifter med særskilt kompetanse om involvert farlig gods, RVK ,ved behov kontakter 110-sentralene Kystverkets 24-timers vakt, Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, DSB, Statens strålevern m.v.
  • Nettverksbedrifter vil gjennom dedikerte spesialister gi konkret rådgivning til skadested/innsatsleder om beste konsekvensreduserende tiltak.

RVK er en del av den offentlige beredskap og endrer ikke etablert ansvarsfordeling i denne. Bedriftene er ansvarlig overfor Norsk Industri for etablering og vedlikehold av eget kontaktnettverk.

Alle beslutninger om tiltak på skadested tas av skadestedsleder/politi/brannvesen. Bedriftene har intet ansvar for bruk eller konsekvenser av egen rådgivning mot skadested eller av andre.

RVK er den norske utgaven av ICE og er tilknyttet tilsvarende nasjonale nettverk i 14 andre land i Europa. RVK skal derfor kunne brukes av disse ved uhell utenfor Norge og tilsvarende vil Kystverket/RVK kunne aktivere assistanse til de andre nasjonale nettverk.

ICE ivaretas av organisasjonen for kjemisk industri i Europa; CEFIC, og konseptet har totalt 3 nasjonale nivå:
1) rådgivning per telefon,
2) rådgivningen på uhellssted og
3) rådgivning/bruk av innsatsmidler på uhellsted.

I Norge utgjør RVK nivå 1.

RVK er et av flere eksempler på at industrien er seg sitt ansvar bevisst. Samarbeidet RVK er godt forankret i norsk beredskapshåndtering og vil gi et godt bidrag i arbeidet med restrukturering av Sikkerhets-Norge som nå pågår.

Mange deltakende bedrifter
Bedrifter som deltar er blant andre:

- Akzo Nobel Pulp and Performance,Chemicals Norway AS
- Arcus
- Boliden Odda AS
- Borregaard A/S
- Esso Norge AS
- GE Healtcare, Lindesnes
- INEOS Norge AS
- Linde (tidligere AGA)
- Kemira Chemicals AS
- Nippon Gases Norge AS
- Orica Norway AS