Norsk Industri

Innhold

Mer om de viktigste endringene

  • Rapportering for funksjonærer og timelønnede/ operatører er slått sammen. Egne ansatte og innleide rapporteres i samme kolonne. Dette omfatter alle personer bedriften har HMS-ansvaret for.   

  • Kontraktører/ underleverandører/ selvstendige oppdragstakere rapporteres i egen kolonne. Alle hendelser som gjelder selskaper i Norge, og hendelser som skjer norske ansatte på oppdrag i Norge og i utlandet skal rapporteres.  Den rapporterende bedriften har et påse- og samordningsansvar for personer som er ansatt hos en kontraktør/ underleverandør ihht til arbeidsmiljølovens §. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har sett et forbedringspotensial når det gjelder styring av arbeidsmiljø og forebygging av personskaderisiko blant innleide arbeidstakere. Norsk Industri ønsker å bidra til forbedringsprosessen gjennom denne rapporteringen.  

  • Innrapportering av antall årsverk utgår, da det er tilstrekkelig med antall timer og antall ansatte ved årsslutt.  

  • Fraværsskadefrekvens kalles nå H1-frekvens eller LTIF.  

  • Frekvensen for alle skader kalles H2-frekvens eller TRIF. Dette er Norsk Industris “ledende indikator”, dvs. den indikatoren vi ønsker bedriftene skal synliggjøre i egen årsrapport samt benchmarke seg mot andre på. I H2 frekvensen inkluderes skader med medisinsk behandling men ikke førstehjelpskade. I veiledningen er, gjennom eksempler, beskrevet hva som kan ansees som hhv medisinsk behandling og førstehjelp.  

  • Dersom en skade resulterer i fravær, og dette fraværet faller på en fridag, skal det likevel rapporteres som en fraværsskade.  

  • Tilløpsrapporteringen utgår. Vi går over til å registrere hendelser med stort skadepotensiale, såkalte High risk incidents (HRI). 

  • HRI rapportering er delt i to: 1) Dødsfall, alle personskader og førstehjelp-skader med stort skadepotensiale og 2) Alle nesten ulykker (uten personskader) med stort skadepotensiale 

  • Vi ber om at bedriftene sender en læringsrapport fra alle HRI-hendelser i bedriften. Disse vil så bli distribuert til alle som melder inn slike hendelser.