NLG 03

Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NLG 03 med info
- NLG 03 engelsk
- Guide for underleveranseavtaler

Om NLG 03
NLG 03 er utarbeidet i et samarbeid med og mellom de respektive nordiske bransjeforeningene for støperier. Betingelsene baserer seg på NL 01, men med nødvendige tilpasninger som følge av at leveransen gjelder støpegods, herunder ved at det er gitt særlige bestemmelser om modeller og verktøy. Det er ikke foretatt noen revisjon som følge av NL 09.

Om Guide for underleveranseavtaler
Guide som behandler særlige spørsmål som reiser seg i forbindelse med underleveranser.

Guiden kommenterer ulike spørsmål som er aktuelle ved levering av produkter i en leveringskjede og hvordan ansvarsspørsmål hensiktsmessig bør ivaretas i en underleveranseavtale. Den behandler spørsmål som konfidensialitet, rettigheter, forsinkelse, mangler, ”back-to-back”, tvisteløsning , OEM-avtaler, endringer m.m. Den behandler både serieleveranser, prosjektleveranser og avtale om arbeidsleie, og inneholder eksempler på avtaler med kommentarer.