NL 17

Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Her finnes også tilleggsbetingelsene NLT og NPV, samt Guide for underleveranseavtaler.

Disse er tilgjengelig for bestilling:

NL 17  norsk og engelsk
NLT 17 norsk og engelsk (tillegg til NL 17)

Reglene i tillegget NPV er implementert i NL 17

Eldre versjoner og tillegg til NL:
- NL 09 norsk
- NL 09 engelsk
- Kommentarer til NL 09 (bok)
- NLT 09 norsk (tillegg til NL 09)
- NPV 09 norsk og engelsk (tillegg til NL 09)

* Feil i NL 17E og NLM 19E

De engelske versjonene av NL 17 og NLM 19 er korrigert per 12.03.21. Ved en inkurie samsvarte ikke tidligere versjoner av de engelske versjonene med de norske versjonen i Clause 36 (NL 17E)/ Clause 66 (NLM 19E).

Før rettelsen het det i de engelske versjonene at "the Seller/Contractor shall have no liability for defects in any part of the Products/Works for more than two years from the end of the liability period referred to in Clause 26/Clause56", mens det skulle være "one year" som i de norske versjonene.

Dersom man har vedtatt bruk av NL 17E eller NLM 19E før datoen for publisering av denne rettelsen, vil partene likevel måtte forholde seg til den ordlyden som var gjeldende i den engelske versjonen opp til rettelsen ble foretatt.

Om NL 17

Anvendelsesområdet for NL 17 er leveranse av maskiner og utstyr. Betingelsene er mye benyttet i alle nordiske land, både direkte og som mønster for bedriftsinterne betingelser. Betingelsene er ment for den rene leveranse av utstyret og inneholder de nødvendige betingelsene for en slik avtale.

Betingelsene inneholder ikke endringsregler. De er ikke ment for avtaler der selgeren også påtar seg montasje av utstyret hos kjøper. I slikt tilfelle bør NLM 10 nyttes. NL 09 kan brukes både ved leveranse av utstyr som er tilvirket spesielt for kjøperen og for standardpregede varer.

Det er utarbeidet et særskilt informasjonsskriv til NL 17 og som gir en kortfattet beskrivelse av betingelsene, herunder om endringene i forhold til de forutgående betingelsene, NL 09.

_________________________

BOK: Kommentar til NL 09

Boka kommenterer relativt inngående de enkelte bestemmelsene i NL 09. I tillegg behandler den kort den historiske utviklingen av standard leveringsbetingelser, øvrige relevante betingelser og enkelte særlige juridiske spørsmål som er aktuelle ved bruken av leveringsbetingelser. Boka henvender seg til brukeren av NL 09, men også til jurister som kommer i kontakt med bestemmelsene i forbindelse med sin rådgivning eller tvistebehandling. Den er på 115 sider. Kommentarboken finnes bare som pdf-dokument.

Tilleggsbetingelser til NL 09
NLT 09

Tilleggsbetingelser til NL 09 vedrørende mindre omfattende montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning.

Anvendelsesområdet for NLT 09 er der selgeren skal foreta en begrenset montering av det utstyret han leverer etter NL 09. NLT 09 er basert på at NL 09 gjelder for leveransen av utstyret og gir nødvendige tilleggsbestemmelser for bl.a. å ivareta tiden for monteringen, forholdene knyttet til monteringsarbeidet, forsinkelser i monteringen og vederlaget for denne. Ved eventuell motstrid mellom bestemmelsene i NL 09 og NLT 09, har NLT 09 forrang. Dersom monteringsarbeidet er av noe omfang, anbefales bruk av NLM 10.

NPV 09

Tilleggsbetingelser til NL 09 vedrørende programvare.

NPV 09 kan og bør anvendes dersom programvare inngår i det utstyret som leveres etter NL 09. Bestemmelsene kan både nyttes der leverandøren har rettighetene til programvaren og der det foreligger en lisensavtale. Bestemmelsene inneholder regler om rettighetene til programvaren, rett til endringer og konsekvensene ved brudd på rettigheter. NPV 09 kan ikke anvendes alene og må avtales som et tillegg til NL 09.