Vedtekter for Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV)

Foreningen ble stiftet i 1983, som videreføring av følgende foreninger:

Norske Garderobefarveriers og Kem. Renseriers Forening (stiftet 1917) (navn endret til Norsk Renseriforbund i 1960), Den Norske Renseriforening (stiftet 1970). Disse 2 fusjonerte til Norsk Renseriforening (1976). Norske Vaskeriers Forening (stiftet 1951) slo seg sammen med Norsk Renseriforening til Norsk Renseri- & Vaskeriforbund i 1983. Vaskeri- og Renseribedriftenes Arbeidsgiverforening (stiftet 1963) fusjonerte med Norsk Renseri- & Vaskeriforbund i 1989. Offentlige Vaskeriers Forening (OVF – stiftet 1979) fusjonerte med NRV 15. mars 2002. Den Norske Renseriforening (DNR – stiftet 1996) fusjonerte med NRV 14. mars 2003.

Siste endring vedtatt i Generalforsamling 17. mars 2017.

§ 1 Navn og sete

Foreningens navn er Norsk Vaskeri- og Renseriforening (NRV).

Foreningen er samlokalisert med og kjøper sine sekretariatstjenester fra Norsk Industri.

§ 2 Formål

NRV har til formål å ivareta medlemsbedriftenes bransjeinteresser på de faglige, økonomiske og sosiale områder, samt representere bransjen i alle spørsmål overfor myndighetene som rettferdig og samfunnsøkonomisk avgiftspolitikk og like konkurransevilkår, samt i miljøpolitiske og andre næringspolitiske spørsmål.

Norsk Industri / NHO er den naturlige samarbeidspartner i slike spørsmål. Norsk Industri / NHO ivaretar arbeidsgiverspørsmål, tarifforhandlinger og saker innen kompetanse og fagopplæring for medlemmer som er medlemmer i Norsk Industri / NHO.

Foreningen skal arbeide for høyning av den faglige dyktighet ved informasjon, kursvirksomhet og andre opplæringstiltak.

Foreningen skal arbeide for best mulig samhold innen bransjen og for sunne konkurranseforhold.

Foreningen skal bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse, og individuelt så langt som mulig. Foreningen skal samarbeide med andre organisasjoner innenfor felles interesseområde i inn- og utland.

Til å utføre servicefunksjonene nedfelt i formålsparagrafen skal NRV ha egen serviceenhet.

§ 3 Serviceenheten

NRV skal gjennom en egen serviceenhet i tillegg drive servicerettede tjenester overfor medlemmene. Styret har til enhver tid fullmakt til å avgjøre omfanget av denne virksomheten, herunder å utarbeide nødvendige arbeids- og funksjonsbeskrivelser.

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas:

  1. Selvstendige, registrerte firmaer som driver virksomhet innen vaskeri- og renseribransjen. Firmaet skal ha vesentlig del av sin inntekt og omsetning fra næringsvirksomhet innen rens/vask. Disse skal være såkalte A-medlemmer.
  2. Leverandører til bransjen, samt personer/firmaer med spesiell interesse for bransjen kan opptas som interessemedlemmer. Interessemedlemmer har ikke stemmerett, men ellers vanlige rettigheter begrenset til NRVs egen virksomhet. Disse skal være såkalte I- medlemmer.

Æresmedlemmer

Medlemmer kan, etter anbefaling fra andre medlemmer, og etter vedtak i Styret, utnevnes til personlig æresmedlem. Vedkommende må ha nedlagt et særlig verdifullt arbeid til fremme av foreningens mål. Æresmedlemmer har stemmerett i Generalforsamling.

§ 5 Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap skal skje skriftlig, og på vedtatte innmeldings- og opplysningsskjema. Vedtekter o.a. forpliktelser gjøres kjent for søker. Medlemskap godkjennes av Styret.

Søkerfirma (A-medlem) skal registreres som R (renseri) - eller V (vaskeri) - eller RV (rens/vask). Interessemedlemmer registreres som I-medlem.

Styret kan avslå en søknad etter samlet vurdering av søker.

Medlemmenes forpliktelser:

Medlemmene har i sin forretningsvirksomhet plikt til å være representativ for, og lojal mot foreningens virksomhet og målsetting, slik dette er nedfelt i vedtektene.

Som medlem tilstrebe god kollegialitet, høyning av faglig nivå og fellesskap til beste for bransjen.

Avslag om medlemskap kan ankes til NRVs Generalforsamling.

§ 6 Utmelding

Ingen medlemsbedrift kan tre ut av NRV før den har vært medlem i to år.

Eventuell utmelding må skje skriftlig med tre måneders varsel før neste kalenderår, dvs senest 30. september. Hvis ikke plikter man å betale kontingent til NRV også det påfølgende år.

Dersom medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter medlemskapet i NRV med samme rettigheter og forpliktelser, med mindre Styret bestemmer noe annet. Forbehold om dette må av medlemmet tas inn i enhver kontrakt hvor overdragelse/fremleie av virksomhet skjer. Ved konkurs opphører medlemskap i NRV.

§ 7 Kontingent og serviceavgift

Den årlige kontingent og serviceavgift for A- og I-medlemmer fastsettes av Generalforsamlingen hvert år, og skal betales ved forfall. For sen innbetaling medfører morarenter etter vanlige forretningsregler. Medlemmer har ikke stemmerett før forfalt kontingent og serviceavgift er betalt.

Medlemmer som ikke er med i Norsk Industri / NHO innrapporterer lønnskostnader for foregående år innen 31. mars hvert år.

§ 8 Styret

Styret velges av Generalforsamlingen, og skal bestå av:

Styreleder og nestleder (fra hhv. R- og V-registrerte medlemmer), samt to styremedlemmer (fra hhv. R- og V-registrerte medlemmer).

Minst tre medlemmer, hvorav styreleder eller nestleder, må være tilstede for at gyldig vedtak kan fattes. Ved stemmelikhet fungerer styreleders stemme dobbelt.

Styret oppnevner ad hoc-komité(er) etter behov.

Styret beslutter møtehyppighet, og det føres protokoll fra møtene.

§ 9 Styrets funksjoner

Styret skal

a) Planlegge og lede foreningens virksomhet, herunder serviceenheten.

b) Behandle siste foreningsårs regnskap og legge disse frem for Generalforsamling.

c) Utarbeide forslag til neste års budsjett og forslag til kontingent og serviceavgift og legge dette frem for Generalforsamlingen.

d) Utarbeide Styrets beretning for siste år og legge denne frem for Generalforsamlingen.

e) Forberede og avgi innstilling i andre saker som forelegges Generalforsamlingen.

f) Behandle og avgjøre saker som ikke skal forelegges Generalforsamlingen.

g) Styret tilsetter sekretær/sekretariat til å forestå foreningens administrative oppgaver og daglige drift. Sekretær kan gis prokura og andre fullmakter som Styret finner hensiktsmessig.

h) Foreningen tegnes av styreleder, eller i dennes fravær av nestleder. I tilfeller hvor ingen av disse er tilgjengelige, kan Styrets øvrige medlemmer tegne foreningen i fellesskap.

i) Styreleder, eller den som bemyndiges, skal attestere samtlige av foreningens økonomiske bilag.

j) Styret har ansvar for foreningens forretningsmessige drift av enhver karakter, herunder opptagelse/avgivelse av eventuelle økonomiske forpliktelser.

k) Styret har anledning til å engasjere frittstående regnskapsinstans.

l) Styret har anledning til å oppnevne ad hoc-grupper.

§ 10 Representantskap

Representantskapet består av tre medlemmer som velges av Generalforsamlingen, hvorav minst én skal være registrert som R-medlem og én som V-medlem.

Representantskapets ordfører velges av Generalforsamlingen.

Representantskapet er foreningens valgkomité, og ordfører er komitéens leder. Representantskapet kan innkalles som rådgivende organ for Styret. Representantskapet har møterett i Styret, dog uten stemmerett. Representantskapet holdes à jour med Styrets arbeid.

Fratrer en tillitsvalgt i perioden, utnevnes ny for resterende tid av Styret og Representantskap i fellesskap.

§ 11 Generalforsamling

Foreningsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgang av mars måned. Medlemmene varsles om dato med minst to måneders varsel. Fullstendig saksliste for Generalforsamlingen sendes medlemmene minst 14 dager før den avholdes.

Saker som et medlem ønsker behandlet av Generalforsamlingen må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra denne frist hvis det mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles av Generalforsamlingen.

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når Styret eller minst 1/3 av forbundets A- medlemmer skriftlig krever dette. Ekstraordinær Generalforsamling innkalles med minst to ukers varsel. Med innkallingen sendes saksliste for møtet.

Generalforsamling ledes av en for anledningen valgt dirigent. Generalforsamling er beslutningsdyktig ved de fremmøtte.

Hvert medlem, som har betalt forfalt kontingent, har én stemme.

Hvert medlem kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til et møtende medlem for de i dagsorden nevnte saker. Dog kan ingen representere mer enn to bedrifter utenom egen (egne).

Alle voteringer avgjøres med simpelt flertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtekter. Hvis ingen av forslagene får mer enn halvparten av avgitte stemmer ved første votering, foretas ny mellom de to forslag som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas ny votering.

Endringer i NRVs vedtekter kan bare besluttes av en Generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).

Generalforsamlingens beslutninger er bindende for samtlige medlemmer.

§ 12 Generalforsamlingens funksjoner

Generalforsamling gir, opphever og forandrer foreningens vedtekter. Slike avgjørelser krever 3/4 flertall av avgitte stemmer.

Den ordinære Generalforsamlingen skal:

a) Godkjenne møteinnkalling og dagsorden.

b) Foreta valg av protokollfører.

c) Foreta navneopprop og fastsette antall stemmeberettigede.

d) Foreta valg av møtedirigent.

e) Foreta valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll.

f) Behandle Styrets beretning for siste foreningsår.

g) Behandle Styrets reviderte regnskap for siste foreningsår.

h) Behandle saker fremlagt av Styret hit innkalling.

i) Behandle innkomne saker til Generalforsamlingen ihht innkalling.

j) Fastsette neste foreningsårs kontingent- og serviceavgift for A- og I-medlemmer.

k) Vedta neste foreningsårs budsjett.

l) Beramme tid for neste Generalforsamling.

Foreta valg:

1: Valg av styreleder - for 1 år

2: Valg av nestleder - for 2 år

3: Valg av styremedlem registrert som R-medlem - for 2 år

4: Valg av personlig varamedlem(R) - for 2 år

5: Valg av styremedlem registrert som V-medlem - for 2 år

6: Valg av personlig varamedlem (V) - for 2 år

7: Valg av ordfører i Representantskapet - for 1 år

8: Valg av to medlemmer til Representantskapet ihht § 9 (Styret innstiller) - for 1 år

9: Valg av revisor - for 1 år

Alle valg kan forlanges skriftlig, og møtedirigent ber om forsamlingens ønske. Dersom ingen av forslagene får mer enn halvparten av avgitte stemmer ved første votering, foretas ny mellom de to forslag som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas ny votering.

Den som da får flest stemmer er valgt.

§ 13 Eksklusjon

Et medlem som forgår seg mot NRVs vedtekter, eller andre av foreningens vedtak, kan ekskluderes av Styret, eller suspenderes for en bestemt periode.

Et medlem som i vesentlig grad skader bransjens anseelse, motarbeider medlemmenes felles interesse, eller på annen måte er en belastning for foreningens målsetting kan også ekskluderes eller suspenderes.

Styret kan velge mildere form for reaksjon, som f.eks. skriftlig advarsel. Eksklusjonsvedtak, eller vedtak om tidsbestemt suspendering, skal meddeles vedkommende skriftlig og med begrunnelse. Styrets avgjørelse kan ankes inn for Generalforsamlingen.

Et medlem som ikke har betalt kontingent og serviceavgift på ett år, etter behørig varsel, kan uten videre strykes som medlem. Kravet faller imidlertid ikke bort av den grunn.

§ 14 Oppløsning

Forslag til oppløsning av foreningen kan først behandles på ordinær Generalforsamling etter at Styret i to tidligere skriv har bekjentgjort forslag om oppløsning.

Blir forslaget opprettholdt, kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer før oppløsning er endelig vedtatt. Generalforsamlingen gjør vedtak om anvendelse av foreningens midler.