Vedtekter Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Vedtatt på:
Konstituerende generalforsamling 24. februar 1976 i Oslo, med endringer vedtatt på generalforsamlinger 23. februar 1977, 13. februar 1980, 16. februar 1983, landsmøter 31. august 1985, 22. august 1987, 26. august 1989, 25. august 1990, 28. august 1993, generalforsamlinger 26. august 1995, 14. september 1996, 30. august 1997, 28. august 1999, 25. august 2000, 24. august 2001, 23. august 2003, 28. august 2004, 25. august 2007, 29. august 2009, 7. september 2012, 17. september 2015, 7. september 2018, og 2. september 2023

§1. Innledning

Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon er en bransjeforening for bedriftene i innen print- og kommunikasjonssektoren.

§2. Formål

Formålet til bransjeforeningen er å ivareta medlemmenes interesser gjennom å være en attraktiv forening for bedrifter innenfor print og kommunikasjonssektoren.

§3. Medlemskap
 1. Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon er tilsluttet Norsk Industri.
 2. Som medlemmer opptas bedrifter og bedriftsavdelinger innen print og kommunikasjon og bedrifter med naturlig tilknytning til denne.
 3. Medlemskap i bransjeforeningen medfører plikt til å være medlem i Norsk Industri og NHO, i overenstemmelse med disse foreningers vedtekter.
 4. Bedrift som i ett år ikke har betalt sin kontingent, eller som av andre grunner ikke oppfyller sine medlemsforpliktelser, kan av styret strykes som medlem etter vedtak i Styret.
§4. Utmeldelse

Ingen bedrift kan tre ut av foreningen før den har vært medlem i to år. Utmeldelse skjer skriftlig med 6 måneders varsel. Tariffbundne medlemmer kan først tre ut av foreningen ved tariffavtalens utløp. Utmeldelse av foreningen gir automatisk utmeldelse av distriktsforeningen, Norsk Industri og NHO.

§5. Distriktsforeninger

Distriktsforeningene fastsetter selv sin arbeidsform. Eventuelle vedtekter og senere endringer må godkjennes av styret i Grafisk bransjeforening – print og kommunikasjon.

Distriktsforeningen skal arbeide for å gjennomføre foreningens formål i sitt distrikt.

§6. Kontingent

Kontingent fastsettes av Generalforsamlingen.

§7. Regnskap

Det føres regnskap over foreningens inntekter og utgifter.

§8. Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og holdes hvert år innen utløpet av september.
 2. Samtlige medlemsbedrifter og æresmedlemmer har møterett.
 3. Generalforsamlingen innkalles av Styret med minst åtte ukers skriftlig varsel.
 4. Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må sendes skriftlig til foreningens kontor senest seks uker før Generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra denne frist hvis det mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles av Generalforsamlingen
 5. Saksliste sendes medlemmene senest to uker før Generalforsamlingen.
§9. Generalforsamlingens forhandlinger
 1. Foreningens leder eller annen person utpekt av Styret åpner Generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt. Det føres protokoll over forhandlingene, som undertegnes av møteleder sammen med minst en annen representant utpekt av Generalforsamlingen.
 2. På ordinær Generalforsamling skal behandles:
  - Årsberetning
  - Regnskap for siste år
  - Kontingent for neste år
  - Valg av Styre og valgkomité_ Andre saker som i henhold til disse vedtekter hører inn under Generalforsamlingen
 3. Etter innstilling fra valgkomiteen foretas valg av Styret:
  - Foreningens leder og nestleder for ett år
  - Medlemmer av Styret for to år
 4. Etter innstilling fra Styret skal det velges:
  - Valgkomité, bestående av leder og fire medlemmer.
 5. Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Medlemmer av valgkomiteen og styret kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid bør ikke overskride seks år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

§10. Avstemming

Ved avstemming har medlemsbedriftene stemmetall i forhold til antall årsverk. Antall stemmer fastsettes for hver enkelt bedrift, med utgangspunkt i statistiske data per 1. april inneværende år.

Inntil 50 årsverk - 1 stemme
Inntil 100 årsverk - 2 stemmer
Inntil 200 årsverk - 3 stemmer
Over 200 årsverk - 4 stemmer

§11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst åtte dagers varsel når Styret finner det påkrevet, eller når et antall medlemsbedrifter som sysselsetter minst 20 prosent av totalt antall ansatte i medlemsbedriftene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes hvis Styret finner det nødvendig.

§12. Styret
 1. Styret består av:
  - Foreningens leder
  - Foreningens nestleder
  - Fem medlemmer
  Minst fire, herunder leder eller nestleder, må representere medlemmer som er med i det forpliktende tariffellesskap.
 2. Styrets møter ledes av foreningens leder eller nestleder. Møtene avholdes etter behov.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede, herav foreningens leder eller nestleder.
 4. Det føres protokoll over møtene.
 5. Styret behandler løpende saker og tar avgjørelse i disse hvis de ikke etter vedtektene skal avgjøres av Generalforsamlingen.
 6. Styret gir innstilling i alle saker som skal behandles av Generalforsamlingen.
 7. Styret innstiller til Norsk Industri bransjesjef og eventuelt annet nøkkelpersonell i foreningens administrasjon.
§13. Valg og oppnevnelser

Valgkomiteen skal avgi innstilling over kandidater til styret og styret skal gi forslag til kandidater til valgkomite. Alle disse tillitsverv skal velges av Generalforsamlingen. Valgkomiteen skal, foruten bestemmelsen i § 12 a, annet ledd, i sitt forslag ta hensyn til Styrets samlede kompetanse og en rimelig spredning mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn.

Kun representanter fra medlemsbedrifter er valgbare og kan oppnevnes.

Valgte og oppnevnte representanter som ikke lenger er ansatt i en medlemsbedrift trer ut av vervet.

Personer som har gjort seg særlig fortjent innen foreningen og bransjen, kan etter innstilling fra Styret utnevnes til æresmedlem av Generalforsamlingen.

§14. Medlemmenes plikter

Medlemmene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og de vedtak og avtaler som, i henhold til disse, treffes av foreningen.

§15. Konkurranse- og tvisteutvalget
 1. Utvalget skal gi uttalelser i tvistesaker, spørsmål om god forretningsskikk eller andre saker som forelegges om forhold mellom medlemmene, mellom leverandører og kunder eller mellom enkelte grupper.
 2. Styret oppnevner kandidater til utvalget,
 3. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for saksbehandling, gebyr el.
§16. Vedtektsendringer

Beslutning om forandring av disse vedtekter fattes på Generalforsamlingen med 2/3 flertall av avgitte stemmer. Slike forslag må være sendt medlemmene minst to uker før Generalforsamlingen og skal være forelagt styret.

§17. Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av Styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 20 prosent av de sysselsatte i foreningens medlemsbedrifter. For å kunne behandles av Generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) må forslaget være sendt medlemmene senest tre måneder før Generalforsamlingen. Til gyldig beslutning om oppløsning kreves minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Besluttes foreningen oppløst, skal Generalforsamlingen også bestemme hvordan foreningens verdier og eiendeler skal disponeres. Bestemmelse om dette treffes med simpelt flertall av de avgitte stemmer.

Note:
For tiden er foreningen delt i følgende fem distriktsforeninger:

Bransjeforeningen Øst: Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Østfold
Bransjeforeningen Midt-Norge: Trøndelag og Møre og Romsdal.
Bransjeforeningen Nord-Norge: Troms, Finnmark og Nordland.
Bransjeforeningen Rogaland: Rogaland og Agder
Bransjeforeningen Vest: Hordaland og Sogn og Fjordane.