Informasjon om Stein Lier-Hansens sluttavtale

Publisert

Etter at Stein Lier-Hansen offentlig har omtalt sin sluttavtale, har Norsk Industri fått flere spørsmål om innholdet i avtalen. Det har også blitt stilt spørsmål om hvorfor Norsk Industris styre avsluttet sine undersøkelser etter at Stein Lier-Hansen hadde sagt opp.

Da styret i Norsk Industri høsten 2023 fikk kunnskap om Stein Lier-Hansens utstrakte og uakseptable representasjonsvirksomhet, ble aktivitetene som kjent umiddelbart avviklet. Samtidig ble fullmakter og internt regelverk innstrammet.

Styret ba samtidig PwC undersøke forholdene nærmere. Disse undersøkelsene avdekket uakseptabel praksis, men ingen forhold som tydet på at noe ulovlig hadde skjedd.

Stein Lier-Hansen sluttet i stilingen. Som ledd i dette måtte han avstå fra seks måneder etterlønn som var avtalt i ansettelsesavtalen. Bakgrunnen for dette var det styret oppfattet som illojalitet og uakseptabel pengebruk fra Lier-Hansens side knyttet til det styret var kjent med den gang.

Med dette anså styret forholdene som forsvarlig håndtert og man antok at videre undersøkelser ikke ville avdekke vesentlige andre forhold. Det var ingen indikasjoner på ulovligheter. Stein Lier-Hansen hadde sluttet. Norsk Industri hadde avsluttet den uakseptable representasjonsvirksomheten, og strammet inn fullmakter og regelverk for fremtiden.

Medieomtalen i februar og Norsk Industris oppfordring om tips har imidlertid avdekket forhold av en helt annen karakter som ikke var kjent da sluttavtalen ble signert og som nå sammen med rapporten fra i fjor høst har blitt overlevert Økokrim til vurdering.