Strømprisene – risiko ved fastpriskontrakter

Det siste året har kraftprisene utviklet seg på en måte vi ikke har sett tidligere. Kraftprisene er høye i Sør-Norge og i andre land, samtidig som Norge for øvrig har svært lave priser. Det er stor usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen, hvilket kan gjøre det interessant å inngå fastpriskontrakter om kjøp av strøm. Det vil først og fremst være en kommersiell risiko relatert til fastprisen i forhold til det man senere kan oppnå i markedet, men praksis viser at også andre typer risikoforhold må vurderes før kontraktsinngåelse.

Artikkelforfattere: Alf Øystein Skudal og Mathilda Bergman fra advokatfirma SANDS

Produsenter og aktører med rettigheter til kraftproduksjon vil kunne anse det hensiktsmessig å selge i hvert fall deler av tilgjengelig produksjon til fastpris og dermed sikre fremtidig salg til høye priser. Tilsvarende vil industri og andre sluttbrukere/kunder kunne ønske å sikre seg mot prisstigning. Grunnrenteskatten innebærer risiko ved vannkraftprodusentenes skattebelastning, og kan i tillegg stride mot statsstøttereglene. Disse forholdene kan i fremtiden håndteres ved de typer kontrakter som for tiden utredes av Olje- og energidepartementet (jf. Høringsnotat om kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastpriskontrakter for strøm av 30. juni 2022).

I kontrakter med lengre varighet må også partenes mulighet til å oppfylle kontrakten vurderes (inkludert konkursrisiko), leverandørens mulighet til å overdra sine forpliktelser til aktører som potensielt vil ha mindre mulighet til å oppfylle kontrakten, oppsigelses- og eventuell reforhandlingsadgang, kundens adgang til å videreselge kraften og dermed tjene på salget, om kraftmengden er definert eller udefinert og om kunden kan kjøpe eventuelt tilleggsvolum til en forhåndsavtalt fastpris, risiko for utvikling i skatter og avgifter, force majeure-klausuler må ikke begrense leveringsplikten ut over markedspraksis mv.
I kontrakter om fremtidige kraftleveranser fra produksjonsanlegg under planlegging eller bygging, må i tillegg en rekke risikoforhold håndteres ut over ovennevnte.

Dette gjelder eksempelvis:

• nettilknytning
• myndighetsbehandling
• utbyggingsplan/ferdigstillelsestidspunkt
• avvik fra forutsatt kraftproduksjon
• avvik fra forutsatt effekt
• vedlikeholdsprogram

Mange slike forhold kan håndteres ved kompensasjonsmekanismer for kunden. For kontrakter som gjelder vannkraft kan det i tillegg vurderes en mulighet for overgang til fastpriskontrakter som omfattes av eventuelle kommende regler (jf. ovennevnte høringsnotat). Vi anbefaler å vurdere markedsforholdene grundig, og i disse tider er det særlig viktig å sørge for at fastpriskontrakten regulerer alle kjente risikoforhold.