Del VII: Marked – arbeid til alle!

Når det kommer til regjeringens ambisjoner er det et stort marked som ligger foran norsk industri, og særlig norsk maritim industri.

 Innen maritim transport og fiske er det nødvendig å bygge om bygge nye fartøy eller bygge anlegg for biodrivstoff og eventuelt hydrogen i stort omfang. 74 fartøy pr. år må sikres omlegging til fossilfrie løsninger. På toppen av dette skal 89 større lastefartøy og fiskebåter pr. år legges om til 50% reduksjon av Co2 utslipp og pr. år skal også 565 mindre fiskefartøy gjennom samme transformasjon. Utjevnet skal ca. 692 fartøy hvert år i 10 år gjennom transformering til lav- og nullutslippsteknologi, mer enn 3 pr. arbeidsdag i 10 år bare for norske fartøy.

I regjeringens melding om grønn skipsfart refereres at DNV GL mener dagens omstillingstakt er for lav. Tallenes tale bekrefter dette.

I tabell 1 er antall norske fartøy per 31.12.2018 og 01.02.2019 i forskjellige kategorier opplistet. Ut over dette må alle utenlandsflaggede fartøy som opererer i norske farvann regne med å tilfredsstille samme krav som norske.

Tabell 1: Norske fartøy i Norsk ordinært register, aktive fiskebåter og fritidsbåter.

Fartøy 
Antall
Lav & Null*
Fossilfri innen 2025
50% reduksjon av CO2 innen 2030
NOR 02.2109 
       
Lasteskip
303 
 
299 
Passasjerbåter
180 
180 
 
Ferger og ro-ro
243 
56 
191 
 
Offshore
125 
 
125 
         
Fiskebåter 12.2018 
       
Større > 14,99 m
469 
 
469 
10 m <   x < 14,99 m
2289 
 
2288 
 X < 10 m
3370 
 
3369 
         
Fritidsbåter 
       
Motordrevne
573 000 ** 
<10 
 
573 000 
Seilbåter
40 000 
~40 000 *** 
 

*Anslag for fartøy med 50 prosent reduksjon av CO2-utslipp i drift eller under bygging – regjeringens måltall. LNG er ikke tatt med som lav eller nullutslippsteknologi.
** Tall fra knbf.no. Hovedrapport_Nasjonal_2108.
*** Kan seile utslippsfritt.