Sjøkartet - et verktøy for maritim bransje

Den maritime industrien er inne i en omstilling preget av:

 • Endring i markedssituasjonen – nye kundesegmenter krever nye løsninger
 • Endringer i de industrielle maritime klyngene
 • Nye krav og reguleringer til skipsfarten knyttet til bærekraft og reduserte utslipp av klimagasser

Endring er utfordrende, men gir samtidig nye forretningsmuligheter. Analyser viser også at økt maritim aktivitet og økt bærekraftig utnyttelse av potensialet i havet gir store utviklingsmuligheter for norsk teknisk og maritim kompetanse.

Sjøkartet gir en liten oversikt og oppsummering av både rammebetingelser, muligheter og barrierer, og er tenkt brukt som et verktøy for aktørene i bransjen.

Sjøkartet inngår i en serie av tilsvarende «veikart» som er utviklet for de ulike bransjene i Norsk Industri.

Medlemsundersøkelse

Maritim Bransjeforening gjennomførte i mars 2019 en undersøkelse blant medlemsbedriftene der det blant annet ble spurt om hvordan bedriftene ser på nye muligheter i markedet.

Les mer

En overveiende andel (69 prosent) svarte at fremtidig omsetning vil komme fra nye produkter og ny teknologi. Det var også stor enighet (70 prosent) om at strengere klima og miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt for skipsfarten vil være et fortrinn for norske leverandører og gi nye markedsmuligheter (80 prosent).

Tilbakemelding fra medlemmene viste også at det er behov for effektivisering og styrking av virkemiddelapparatet:

 • Forenkling og avbyråkratisering
 • Finansieringsordninger for demo- og pilotprosjekter
 • Videreutvikling av offentlige innkjøpsordninger som virkemiddel for nye løsninger

Av barrierer for industriell og markedsmessig utvikling ble følgende faktorer fremhevet som viktige:

 • Markedsadgang og internasjonale handelsavtaler må opprettholdes
 • Styrket bistand til markedsutvikling
 • Styrkede finansieringsordninger/ risikoavlastning av FoU
 • Bedre finansieringsordninger for industriell utvikling
 • Høyt kostnadsnivå i Norge
 • Behov for styrket kompetanse innenfor eksisterende og nye fagområder

Sjøkartet belyser noen av disse utfordringene med det formål å kunne bidra til å gi et beslutningsgrunnlag for både næringen og innspill til politiske prosesser.

Arbeidet med sjøkartet

Sjøkartet er utarbeidet av administrasjonen i Maritim Bransjeforening med Jan Kjetil Paulsen som prosjektleder.

Les mer

 • Ove Wilhelmsen, styreleder, Maritim Bransjeforening i Norsk Industri
 • Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef, Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, oppdragsgiver
 • Stål Heggelund, fagsjef, Havbruksleverandørene i Norsk Industri
 • Cathrine W. Eidal, kommunikasjonssjef/webansvarlig, Norsk Industri
 • Jan Kjetil Paulsen, prosjektleder, Sjøkartet

Både styret i Maritim Bransjeforening og representanter for medlemsbedriftene har vært involvert i arbeidet underveis gjennom spørreundersøkelser og ved innspill- og evalueringsmøter. Vi har også innhentet eksempler fra et utvalg av store og små medlemsbedrifter i forskjellige segmenter av medlemsmassen.

Det faglige grunnlaget er i stor grad basert på relevante rapporter og studier fra eksterne aktører og institusjoner som Menon Economics og Sintef Ocean.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!