Rammebetingelser: Klima og miljø

Maritim aktivitet står overfor store utfordringer når det gjelder omstilling til mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Både Parisavtalen og IMO's målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagasser fra skipsfart innen 2050 må anses som minimumskrav. Disse målene krever både ny maritim teknologi, så vel som nye energibærere med tilhørende forsyningskjeder og infrastruktur.

Skip har en levetid på 20-40 år, avhengig av type og fartsområde. Omstilling til løsninger som medfører reduserte utslipp vil være krevende teknologisk og økonomisk, og det vil ta tid.

Hvis man ser bare på de nasjonale mål om 50 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030, så har dette betydning for ca. 7000 skip, ferger, passasjerbåter og fiskefartøy i norske registre. Dette representerer dermed et markedspotensial for verft og utstyrsleverandører på gjennomsnittlig 700 fartøy per år i 10 år, som skal bygges om eller tilpasses i større eller mindre grad, eventuelt erstattes med nybygg. I tillegg kommer et stort antall store og små arbeidsbåter i havbruksnæringen.

Hvilke løsninger som vil være aktuelle er stadig under utvikling, og vil i stor grad avhenge av hvilken energiform eller energibærere som vil være tilgjengelig i et tilstrekkelig omfang.

I dette kapitlet gis en oversikt over overordnede rammebetingelser og reguleringer, samt en oversikt over aktuelle teknologier.

Figur 5: 786 av totalt 851 skip i NIS/NOR i 2019 må tilpasses mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030
Figur 6: 6100 fiskefartøy og ca. 1000 arbeidsbåter (estimat) innen havbruk må oppfylle målene.

Oppsummering

Norges målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030 har konsekvenser for 7000 store og små fartøy.

For å oppnå dette kreves det:

  • Rammebetingelser for skipsfarten som gir investering i grønne løsninger
  • Teknologiutvikling og nye løsninger
  • Infrastruktur for fornybar energi