Veier til fagbrev for voksne

Årlig deltar i overkant av 27 000 voksne over 25 år i videregående opplæring.

Dette omfatter lærlinger, voksenelever i ordinære videregående skoler, deltakere i voksenopplæring, praksiskandidater og voksne som tar videregående opplæring gjennom privatistordninger.

Ved siden av lærlingordningen eksisterer det en egen voksenvei frem til fagbrev – praksiskandidatordningen.

> Les mer om ordningen

Høsten 2018 ble det innført en ny ordning – fagbrev på jobb. Målgruppen for ordningen er voksne som er i arbeid og har praksis i faget, men som trenger noe opplæring før de kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Målet er at flere voksne skal ta fagbrevet samtidig som de kan beholde lønnet arbeid og få opplæring i arbeidstiden. Fagbrev på jobb bygger dels på elementer fra praksiskandidatordningen og dels på elementer fra lærlingordningen. Med den nye ordningen kreves det nå kun ett års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev på jobb.

Voksne kan oppnå yrkeskompetanse gjennom den samme lærlingeordningen – enten med utgangspunkt i to år på skole og to år i bedrift, eller fire år i bedrift. Opplæringen kan kortes ned, så for mange voksne vil opplæringen i realiteten være mer komprimert sammenliknet med den den ordinære opplæringen for ungdom. Lærebedriftene får et lavere lærlingtilskudd for voksne lærlinger enn for ungdomslærlinger. Innen TIP var det totalt 593 voksne lærlinger (over 25 år) i 2017.