Lærevilkårsmonitoren 2018

  • Det er flest kvinner som deltar i formell videreutdanning (ca. 60 prosent), mens når det gjelder ikke-formell videreutdanning er det like mange menn og kvinner som deltar.
  • De eldste tar minst del i etter- og videreutdanning. Ansatte i 50-årene deltar i vesentlig mindre grad enn yngre ansatte. Personer i 30-årene deltar i størst grad i formell utdanning, men det er ikke store forskjeller på personer i 20-, 30- og 40-årene. Når det gjelder ikke-formell utdanning deltar ansatte i 30- og 40-årene mest.
  • Personer med fullført universitet og høgskole deltar i større grad på formell videreutdanning enn personer med teknisk fagskole, videregående skole og grunnskole.
  • Det er større andel av ansatte i offentlig sektor som deltar i etter- og videreutdanning enn i privat sektor
  • Mens det innen formell videreutdanning er ansatte i mellomstore bedrifter som deltar i størst grad er det innen ikke-formell etterutdanning ansatte i store bedrifter som deltar i størst grad. Ansatte i små bedrifter deltar i minst grad i både formell- og ikke-formell etterutdanning.
  • Nyansatte (opptil to års ansiennitet) deltar i større grad på formell videreutdanning enn ansatte med lang ansiennitet, mens når det gjelder ikke-formell etterutdanning deltar nyansatte og de med høy ansiennitet i like stor grad.
  • Det er relativt stor variasjon i næringsgrupper hva gjelder etter- og videreutdanning. Kun 35 prosent i industrien deltok i ikke-formell etterutdanning i 2017, mens innen både helse- og sosial, undervisning, finansiering/forsikring, samt elektrisitet, vann og renovasjon deltok over 50 prosent av de ansatte.
  • Vesentlig flere ledere og akademiske- og høyskoleyrker deltok i ikke-formell etterutdanning, enn håndverkere, operatører, hjelpearbeidere, kontoryrker, salg- og service. For formell videreutdanning derimot var det ikke særlig stor forskjell.
  • I Norge deltar personer med lite formell utdanning i større grad i opplæringsaktiviteter enn tilsvarende grupper i andre land.
  • En større andel blant dem med svake leseferdigheter deltar i utdanning eller opplæring i Norge enn tilsvarende grupper i andre land.