EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Hvordan øke innsamlingen av teknisk EPS?

Publisert

Avfall

Innsamling av teknisk EPS. Foto: EPS-foreningen

EPS-foreningen har vært en av initiativtakerne til et prosjekt der man ser på hvordan man kan øke innsamlingen av teknisk EPS. Det er rådgivningsfirmaet REvise som på vegne av Plastretur har utført et innsiktsprosjekt med målsetning om å kartlegge utfordringer og muligheter når det gjelder innsamling av teknisk EPS.

I rapporten er det gjort estimat på mengden teknisk EPS som potensielt kan samles inn. Estimatene viser at det befinner seg store mengder teknisk EPS i norsk næringsavfall årlig -nok til å fylle over 100 gymsaler. I de fleste tilfeller blir teknisk EPS i dag kastet sammen med restavfall, og det er dermed et stort potensial for økt innsamling.

Det finnes flere viktige årsaker til hvorfor teknisk EPS bør samles inn og gjenvinnes.

EPS er et plastmateriale som med dagens avfallsløsninger enten behandles separat, eller blandes med restavfall og går til forbrenning. Materialet er 100 % gjenvinnbart, og det finnes gode løsninger for gjenvinning.

Utfordringen ligger i å samle inn og behandle tilstrekkelig store volumer med EPS til at separat behandling er økonomisk forsvarlig. Desto større volumer EPS som samles inn, desto mer lønnsomt vil det være å gjenvinne materialet.

REvise peker på fire årsaker til at EPS bør utsorteres og samles inn separat:

 1. EU og Norske myndigheter innfører jevnlig nye lovkrav knyttet til bærekraft og miljø, noe som betyr at bedrifter og kommuner vil oppleve strenge krav til utsortering, materialgjenvinning og sirkulære løsninger.

 2. For bedrifter som håndterer teknisk EPS kan det være økonomiske fordeler ved å utsortere EPS og fjerne det fra restavfallet. Dette skyldes EPS-ens store volum, men lave vekt, som medfører økt hyppighet av tømming av restavfallsbeholdere og komprimatorer. Restavfall er kostbart da den eneste tilgjengelige behandlingsmetoden er å sende det til forbrenning. Fra 1. januar 2023 økte CO2- avgiften for forbrenning av avfall, noe som øker prisen på behandling av restavfall ytterligere. Med bakgrunn i slike bærekrafts- og økonomiske gevinster setter flere bedrifter ambisiøse utsorteringsmål for å redusere mengden restavfall.

 3. Ettersom EPS er et plastmateriale er nedbrytningstiden svært lang, og det er derfor stor verdi i å gjenvinne materialet for å unngå forurensning. 

 4. EPS er et svært lett og sprøtt materiale. Dersom innsamling ikke gjøres på en måte som hensyntar disse egenskapene kan det forårsake at EPS-en spres med vind og vann, og føre til forsøpling. 

EPS egner seg godt til materialgjenvinning

EPS er 100 % resirkulerbart, og resirkuleringsprosessen kan gjentas flere ganger. Innsamlet EPS finsorteres, kvernes og komprimeres til blokker for å redusere volumet, og for å gjøre materialet mer håndterbart. EPS kan redusere sitt volum 50 ganger for enklere og mer kostnadseffektiv transport og håndtering. Det finnes både komprimatorer som utnytter høyt trykk (mekanisk) og høye temperaturer (termisk).

For å sikre god kvalitet på det komprimerte materialet er det viktig med jevn tilførsel av EPS inn i komprimatoren. På denne måten sikrer man en jevnere temperatur under komprimeringen, og unngår hull, eller skjøre skjøter i de komprimerte blokkene. For å skape riktig dimensjonerte blokker er det viktig å ha store nok volumer med EPS tilgjengelig. Ved storproduksjon av komprimert EPS, benyttes gjerne et silosystem som optimaliserer logistikk rundt komprimeringen.

Videre kvernes materialet for å bli til granulat som blir den nye plastråvaren. Denne resirkulerte plastråvaren ekstruderes (eller formes) som oftest i dag videre til råmaterialer som brukes i produksjon av nye produkter.

Råmaterialet kan brukes til produksjon av ny EPS og XPS. XPS blir hyppig brukt i byggebransjen på grunn av sine isolerende egenskaper.

Tiltak som kan bidra til å øke innsamlingen av teknisk EPS

Rapporten bidrar med flere interessante innspill over tiltak som kan ha en positiv effekt på innsamlingen av teknisk EPS.

Følgende forslag til mulig løsningstiltak blir presentert i rapporten:

 • Bruk av volum som måleparameter
 • Tydeliggjøring av krav til kvalitet for materialgjenvinning
 • Samarbeid som verktøy til økt mengde teknisk EPS
 • Politisk handlingsrom for gjenbruksstasjoner
 • Samarbeid med arbeidsordninger og arbeidsmarkedsbedrifter
 • Økt synliggjøring av minigjenbruksstasjoner
 • Returordninger organisert av næringsbedrifter
 • Kommunikasjon om fokus på økt samlet miljønytte

For mer informasjon om disse løsningstiltakene, og hele kartleggingen av utfordringer og mulighetene for økt innsamling av teknisk EPS kan du lese rapporten her: Plastretur AS TekniskEPS Rapport.pdf

Portrett av Kine